Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie dla członków Zespołu Gminnego Jasielskiej Agory

OGŁOSZENIE

dla członków Zespołu Gminnego Jasielskiej Agory

dla Gminy Osiek Jasielski

W związku z realizacją projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, zapraszamy członków Zespołu Gminnego Jasielskiej Agory dla Gminy Osiek Jasielski na główne spotkanie Jasielskiej Agory.

Spotkanie członków wszystkich zespołów gminnych odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013 r. (wtorek) o godz.16:00 w Jasielskim Domu Kultury, u. Kołłątaja 2, Galeria(I piętro).

W trakcie spotkania członkowie zespołów Jasielskiej Agory wyłonią ze swego grona przewodniczącego, dwóch zastępców oraz sekretarza.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2013 rok w Gminie Osiek Jasielski

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje,że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 9/2013 Wójta Gminy Osiek Jasielski z dnia 15 marca 2013 roku, dotację z budżetu Gminy Osiek Jasielski na realizację zadań z zakresu: Pozalekcyjnych zajęć sportowych otrzymują:  1. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych ,,AKACJA”- dotacja w kwocie 4.000 zł – zgodna z przedłożoną ofertą

  2. LKS Czardasz Osiek Jasielski – dotacja w kwocie 4.500 zł – zgodna
    z przedłożoną ofertą

  3. LKS Zamczysko Mrukowa - dotacja w kwocie 4.500 zł – zgodna
    z przedłożoną ofertą                                                                                                                                               Wójt Gminy Osiek Jasielski

                                                                                                                                                          Mariusz Pykosz

 

PROJEKT HERBU GMINY OSIEK JASIELSKI

Rada Gminy Osiek Jasielski na sesji w dniu 29 listopada 2012 roku wstępnie zatwierdziła projekt herbu Gminy Osiek Jasielski. Aktualnie oczekujemy na wyniki kwerendy Komisji Heraldycznej, której pozytywna opinia umożliwi skierowanie stosownej uchwały na obrady Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski i formalne zatwierdzenie zarówno wizerunku herbu jak i pozostałych symboli samorządowych.

Opis projektu herbu (Plik PDF)