Gmina Osiek Jasielski

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodznie w 2011 roku został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Osieku Jasielskim.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji i jednostek organizacyjnych:

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim - Iwona Urbaniec, Anastazja Rolek,
  • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającym przy Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim – Jolanta Maguda,
  • Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie – Ryszard Bors, Wiesław Rogowski,
  • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielski – Anna Dybaś,
  • Placówek oświatowych z terenu Gminy Osiek Jasielski – Agnieszka Bal, Iwona Gumienna,
  • Kurator Specjalista Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Jaśle – Bogusława Czermińska,
  • Organizacji pozarządowej – Grażyna Rak.

Zespół działa na podstawie porozumień zawartych miedzy Wójtem a podmiotami wymienionymi powyżej.
Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim.
Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

gzi