Gmina Osiek Jasielski

,,Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Świerchowa” Nr projektu: FEPK.02.05-IZ.00-0116/23

Tytuł projektu: ,,Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Świerchowa” Nr projektu: FEPK.02.05-IZ.00-0116/23

 

Przedmiotem projektu jest dostawa wyposażenia ( samochodu ratowniczo-gaśniczego)  do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii wyłącznie dla potrzeb OSP Świerchowa, która wpisana jest do KSRG z terenu Gminy Osiek Jasielski.

Grupy docelowe:

 

 1. Mieszkańcy (zameldowani na stałe i czasowo) Gminy Osiek Jasielski tj. 5296 os. (dane UG Osiek Jasielski, stan na 31.12.2022r.), w tym osoby z niepełnosprawnością, które dzięki zapewnieniu dostępności do „usług” świadczonych przez doposażoną OSP Świerchową w ramach projektu otrzymają w chwili zagrożenia pomoc niesioną przez OSP.
 2. Turyści odwiedzający Gminę Osiek Jasielski, kierowcy, pasażerowie,
 3. Przedsiębiorcy
 4. JST – Gmina Osiek Jasielski, która bezpośrednio nadzoruje i wspiera OSP działające na terenie całej gminy.

 

Cel projektu:

 

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Osiek Jasielski i regionu jasielskiego dzięki wsparciu OSP w Świerchowej poprzez doposażenie w nowoczesny samochód ratowniczo – gaśniczy w 2024r. Cel wpisuje się w cel szczegółowy działania EFRR/FS.CP2.IV - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

Główne rezultaty projektu:

 • Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof : 1,
 • Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof: 1,
 • Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami: 5000 osób
 • Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem ( oprócz powodzi lub niekontrolowanych pożarów): 5000 osób.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 849 999,99 zł

,,Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Osiek Jasielski” , Nr projektu: FEPK.05.01-IZ.00-0013/23


Tytuł projektu: ,, Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Osiek Jasielski” , Nr projektu: FEPK.05.01-IZ.00-0013/23

 

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano prace modernizacyjne i przebudowę przedszkoli,
w tym:

1. Roboty bud. w celu dostosowania przedszkoli do potrzeb dzieci ze szczególnymi potrzebami:

a) w Osieku Jasielskim: modernizacja przedsionka, szatni, pokoju logopedy, jadalni, kuchni, magazynu przy kuchni, zaplecza kuchni, pom. socjalnego, korytarza, sali 1, łazienka przy sali 1, sali 2, łazienki przy sali 2, schowka. We wszystkich pom. zaplanowano szpachlowanie i malowanie.

b) w Samoklęskach: roboty wykończeniowe w związku ze stanem surowym obiektu, w tym w szatni, Łazienki na parterze, łazienki na piętrze.

2. Doposażenie przedszkoli

 

Grupy docelowe:

 

Grupa docelowa to 90 dzieci osób w wieku przedszkolnym tj. 2,5 - 7 lat, zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe, korzystające z opieki wychowania przedszkolnego na terenie województwa podkarpackiego, gmina Osiek Jasielski, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Cel projektu:

 

Celem jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej
dla 90 dzieci, w tym dla dzieci ze szczególnymi potrzebami sprzyjającej późniejszym włączeniu społ. w zakresie kształcenia poprzez wykonanie robót budowlanych i zakup wyposażenia
w Przedszkolu w Osieku Jasielskim i Samoklęskach w okresie 15.09.2023-30.09.2024.

 

Główne rezultaty projektu:

 • Liczba przebudowanych lub rozbudowanych przedszkoli: 2
 • Liczba doposażonych przedszkoli: 2
 • Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi: 90 osób
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 2
 • Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi: 90 użytkowników
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 689 978,18 zł