Gmina Osiek Jasielski

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.osiekjasielski.pl

 

Wstęp Deklaracji

 

Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, adres: 38-223 Osiek Jasielski 112, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Osiek Jasielski www.osiekjasielski.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

 

 •  Data publikacji strony internetowej: 01.09.2012 r.
 •  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.03.2024 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany dokumentów)
 • na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej
 • udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej
 • nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem
 • strona używa grafik aby przedstawić tekst
 • brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów
 • kod strony internetowej nie jest wolny od błędów
 • na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych

 

wyłączenia:

 • część materiałów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.01.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu „ / ”.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panem Pawłem Mastejem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod numerem 13 442 00 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Gminy prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne. Wejście dolne jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, natomiast wejście górne jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (schody, brak pochylni oraz windy). Drzwi wejściowe dolne mają szerokość 150 cm i otwierają się na zewnątrz, drzwi wejściowe górne mają szerokość 90 cm i otwierane są na zewnątrz (nieautomatyczne).

Budynek składa się z parteru i dwóch pięter, nie ma windy.

Sekretariat zlokalizowany jest na I piętrze.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku i nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przed urzędem wydzielone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

 

Nad wejściem do budynku Urzędu i wewnątrz nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy drzwiach znajdują się tabliczki z napisami w alfabecie Braille’a, kontrastowe, druku powiększony dla osób niewidomych i słabowidzących. Schody są oznakowane kontrastowym kolorem.

 

W Urzędzie brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem korzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego
w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Osoba mająca problemy w komunikowaniu się może załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat
i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest załatwienie spraw w urzędzie.

 

Pracownicy obsługują osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózku inwalidzkim po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nr telefonu: 13 44 20 005

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Koordynator do spraw dostępności Urzędu Gminy Osiek Jasielski:

Ilona Stachurska

tel. 13 442 00 05

 

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2024:

Plan działania

Plan działania [doc]