Gmina Osiek Jasielski

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Urząd Gminy Osiek Jasielski informuje, że:

Urząd Gminy Osiek Jasielski (dalej: „Urząd”, „my”) podczas realizacji swoich zadań przetwarza Państwa dane osobowe.  Na każdym etapie przetwarzania, przykładamy szczególną staranność aby Państwa dane były bezpieczne, czyli nie zostały zniszczone lub sfałszowane oraz nie zostały ujawnione osobom nieuprawnionym.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?
Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność, np. zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie danych.

Administrator
Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Osiek Jasielski (38-223 Osiek Jasielski 112).

Inspektor Ochrony Danych
Gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, prosimy o przesłanie e-maila na adres powołanego inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjnego listu na adres:
Rafał Buglewicz
Inspektor Ochrony Danych
Urząd Gminy Osiek Jasielski
38-223 Osiek Jasielski 112

Cel i podstawa prawna przetwarzania
Urząd Gminy Osiek Jasielski przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mają różne podstawy prawne przetwarzania. W większości przypadków przetwarzamy dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit e RODO).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Podczas przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?
Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Wójt Gminy Osiek Jasielski jako administrator odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli macie Państwo pytania lub prośby dotyczące zakresu i sposobu realizacji swoich praw, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składanie wniosków
Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności. Najlepszą metodą jest złożenie odpowiedniego wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP  przy użyciu formularza „pismo ogólne” lub drogą pocztową. Wniosek można również złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski.

Dostęp do danych osobowych
Osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, to jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Na wniosek dostarczymy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Zmiana danych osobowych (sprostowanie)
Zmiany (aktualizacji, sprostowania) swoich danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie wniosku w sposób wskazany wyżej lub – w odpowiednich przypadkach – zmianę danych osobowych przechowywanych w aplikacji, w której dokonano rejestracji.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba fizyczna ma prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym w momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Ograniczenie przetwarzania danych przysługuje m.in. w przypadku. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości tych danych.

Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać m.in. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Wójta Gminy Osiek Jasielski albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane mogą być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Prawo do przenoszenia danych do innego administratora przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Skarga do organu nadzorczego
Osoby, które uznają, że przetwarzanie danych jest niezgodne z RODO, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Przepisy prawa regulujące przetwarzanie danych osobowych:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych czynności/spraw realizowanych w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski znajdziecie Państwo poniżej:

 

Referat Organizacyjno-Administracyjny i Kadr (OA)

Referat Finansowo-Budżetowy (FB)

Referat Gospodarki Przestrzennej , Rolnictwa i Ochrony Środowiska (GPRiOŚ)

Referat Spraw Obywatelskich (USC)