Gmina Osiek Jasielski

IV przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Osiek Jasielski

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie ewidencyjnym Osiek Jasielski 

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dostępem drogami wewnętrznymi do drogi powiatowej Nr 1894R  Świerchowa - Osiek Jasielski - Samoklęski

Czytaj więcej: IV przetarg ustny nieograniczony 

Przetargi

     Osiek Jasielski, 29.10.2014r.

Wójt Gminy Osiek Jasielski

 

- ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Osiek Jasielski oznaczona nr ew. 471/22 o powierzchni 0,5238 ha. Nieruchomość ta od strony północnej przylega bezpośrednio z drogą powiatową nr 1881R Dębowiec-Załęże-Osiek J., a od strony południowo-zachodniej do potoku Szczawa, dla którego prawa właścicielskie wykonuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Brak jest opracowanego przestrzennego planu zagospodarowania a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka ujęta jest w terenach oznaczonych symbolem B – tj. obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

 

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza

 

Wysokość wadium w zł

471/22

0,5238 ha

KS1J/00036469/8

11 000,00

1 000,00

Minimalne postąpienie wynosi 1 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 01.12.2014r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski w sali konferencyjnej (I piętro).

 

- ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie Gminy Osiek Jasielski oznaczonej jako działka nr 653/2 położona w Samoklęskach

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Samoklęski bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej Nr 993 Dukla – Gorlice. Działka oznaczona zgodnie z operatem ewidencji gruntów jako teren Bi.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona jest w terenach działalności przemysłowej i zaplecza produkcji usług. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się budynek magazynowy jedno kondygnacyjny, dziesięciosegmentowy, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 206 m2 .

 

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

Stawka czynszu najmu (cena wywoławcza)

Wysokość wadium w zł

653/2

0,09 ha

KS1J/00070860/9

1 700,00 zł + VAT

500,00 zł

 

Minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł.

Przetarg odbędzie się 01.12.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski w sali konferencyjnej (I piętro).

 

Wadium należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Osiek Jasielski nr 29 8627 1024 2004 6001 0476 0006, w takim terminie by wpłynęło na konto urzędu do dnia28.11.2014r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na wyżej wymieniony rachunek. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium pozostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później jednak niż przez upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

 

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują:

- dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej),

- pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej),

- aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu (w przypadku osoby prawnej)

- pełnomocnictwo notarialne (w przypadku osoby prawnej),

- oryginalny dowód wpłaty wadium.

Z dokumentacją geodezyjno-prawną można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski 112, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu najpóźniej do dnia 28.11.2014r. (tel. 13 44 200 05).

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski

Mariusz Pykosz

IV ustny nieograniczony przetarg

Wójt Gminy Osiek Jasielski

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski

1) Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie ewidencyjnym Osiek Jasielski 

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dostępem drogami wewnętrznymi do drogi powiatowej Nr 1894R  Świerchowa - Osiek Jasielski - Samoklęski

Czytaj więcej: IV ustny nieograniczony przetarg

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski

Osiek Jasielski, 25.11.2014r.

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski

 

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski

 

1) Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie ewidencyjnym Osiek Jasielski
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dostępem drogami wewnętrznymi do drogi powiatowej Nr 1894R  Świerchowa - Osiek Jasielski - Samoklęski

 

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza

[brutto]

Wysokość wadium w zł

1619/53

0,1383 ha

KS1J/00018003/2

21 979,00

1 500,00

1619/54

0,1157 ha

KS1J/00018003/2

18 387,00

1 500,00

1619/55

0,1157 ha

KS1J/00018003/2

18 387,00

1 500,00 

1619/56

0,1157 ha

KS1J/00018003/2

18 384,00

1 500,00 

1619/57

0,1659 ha

KS1J/00018003/2

26 364,00

1 500,00 

1619/58

0,1741 ha

KS1J/00018003/2

27 667,00

1 500,00 

1619/59

0,1625 ha

KS1J/00018003/2

25 824,00

1 500,00 

1619/60

0,1371 ha

KS1J/00018003/2

21 787,00

1 500,00 

1619/61

0,1269 ha

KS1J/00018003/2

20 166,00

1 500,00 

1619/62

0,1186 ha

KS1J/00018003/2

18 847,00

1 500,00 

1619/64

0,1221 ha

KS1J/00018003/2

19 404,00

1 500,00 

1619/65

0,1241 ha

KS1J/00018003/2

19 721,00

1 500,00 

1619/66

0,1289 ha

KS1J/00018003/2

20 484,00

1 500,00 

1619/67

0,1699 ha

KS1J/00018003/2

27 000,00

1 500,00 

1619/68

0,1756 ha

KS1J/00018003/2

27 906,00

1 500,00 

1619/69

0,1210 ha

KS1J/00018003/2

19 229,00

1 500,00 

1619/70

0,1217 ha

KS1J/00018003/2

19 340,00

1 500,00 

1619/71

0,1218 ha

KS1J/00018003/2

19 356,00

1 500,00 

 

W/w nieruchomości są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Osiek Jasielski Nr XLIX/285/2011 z dnia 29.10.2010r. z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Istnieje możliwość wykonania przyłączy kanalizacyjnych, elektrycznych oraz gazowych z sieci znajdujących się
w pobliżu.

Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się 29 grudnia 2014r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski
w sali konferencyjnej (I piętro).

2) Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Osiek Jasielski. Obsługa komunikacyjna drogami wewnętrznymi z dostępem do drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski.

 

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza

[brutto]

Wysokość wadium w zł

1619/79

0,6000 ha

KS1J/00018003/2

54 391,00

3 000,00

W/w działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Osiek Jasielski Nr XLIX/285/2011 z dnia 29.10.2010r. jako teren zabudowy przemysłowej.

Minimalne postąpienie wynosi 1 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 29 grudnia 2014r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski
w sali konferencyjnej (I piętro).

 

Wadium należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Osiek Jasielski nr 29 8627 1024 2004 6001 0476 0006, w takim terminie by wpłynęło na konto urzędu do dnia22.12.2014r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na wyżej wymieniony rachunek. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium pozostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później jednak niż przez upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują:

- dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej),

- pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej),

- aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu (w przypadku osoby prawnej)

- pełnomocnictwo notarialne (w przypadku osoby prawnej),

- oryginalny dowód wpłaty wadium.

 

Z dokumentacją geodezyjno-prawną można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski 112, pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu najpóźniej do dnia 22.12.2014r. (tel. 13 44 200 05).

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski

Mariusz Pykosz