Gmina Osiek Jasielski

Zapytanie ofertowe obsługa medyczna imprezy masowej

 

  Osiek Jasielski, 27.02.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług / 

1.      Zamawiający  Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim

2.      Przedmiot  zamówienia:

    Obsługa medyczna imprezy masowej kulturalno-rozrywkowej „Dni Osieka 2017”                           

   na terenie miejscowości Osiek Jasielski – Ośrodek Sportu  i Rekreacji

3.      Termin realizacji zamówienia:                                                                                                6 sierpień 2017 r.

4.      Cena jest jedynym kryterium oceny ofert

5.      Inne istotne warunki zamówienia:

Zabezpieczenie 2  karetek  plus czterech ratowników medycznych.

Zabezpieczenie medyczne na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.Nr.62, poz.504, z 2010r. Nr.127, poz.857

i nr 152, poz.1021 oraz 2011r nr.217 , poz. 1280 ) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r w sprawie minimalnych wymagan dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.

Czas zamówienia obsługi medycznej  imprezy masowej od godz .14.00 do godz. 2.00

6.      Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.1).

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

7.      Miejsce i termin złożenia oferty:

Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski,  biuro dyrektora GOK

Termin złożenia ofert do 15.03.2017r. do godziny 14.00.

8.   Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenia postępowania ofert:

          Antoni Marchewka – Dyr.GO

Formularz ofertowy obsługa medyczna