Gmina Osiek Jasielski

Zapytanie ofertowe zapewnienie porządku publicznego podczas imprezy Dni Osieka 2017

Osiek Jasielski, 27.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Ochrona fizyczna mienia i osób oraz zapewnienie porządku publicznego

                  i bezpieczeństwa podczas imprezy masowej kulturalno - rozrywkowej

         "Dni Osieka 2017"

1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim

38-223 Osiek Jasielski

Tel. 13 44 200 24, 604 699 700

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 685-20-40-542

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna mienia i osób oraz zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas imprezy masowej kulturalno - rozrywkowej "Dni Osieka 2017"

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotowego zadania oraz dysponować służbą porządkową i informacyjną jednolicie umundurowaną, odpowiednio wyszkoloną i wyposażoną zgodnie z obowiązującym prawem.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania planu zabezpieczenia imprezy masowej w 4 egzemplarzach, który stanowić będzie załącznik do umowy, wyznaczenia kierownika ds. bezpieczeństwa, zachowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz innych aktów prawnych.

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 4 imprezy, które polegały na ochronie osób i mienia podczas masowych imprez plenerowych.

3. Miejsce i czas realizacji:

Miejsce realizacji zadania:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osieku Jasielskim

Czas realizacji zadania:

6 sierpnia 2017 r.

od godz. 14.00 do godz. 17.00 - 6 osób

od godz. 17.00 do godz. 1.00 - 48 osób

4. Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1). Oferta sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym   atramentem,   którą wraz z załącznikami   należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: „Ochrona osób i mienia podczas imprezy Dni Osieka 2017"

5. Kryterium wyboru oferty:

-cena brutto - 100%

- W cenie zawarte powinny być m.in. praca członków służby porządkowej i informacyjnej, środki łączności, przygotowanie planu zabezpieczenia imprezy masowej, transport i pozostałe sprawy wymagane zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych oraz innymi przepisami.

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i najbardziej ekonomiczną.

6. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę należy dostarczyć na piśmie na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim,

38-223 Osiek Jasielski

w terminie do dnia 15 marca 2017 r. do godz. 14.00.

7. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Antoni Marchewka (Dyrektor GOK) - tel. 13 44 200 24 lub 604 699 700

 

 FORMULARZ OFERTOWY