Gmina Osiek Jasielski

Przebudowa drogi Nr 1894R Świerchowa– Osiek Jasielski– Samoklęski

ue

Projekt„Przebudowa drogi Nr 1894R Świerchowa– Osiek Jasielski– Samoklęski na długości 6290m w km 0+000 – 6+290w ramach dofinasowani projektu nr RPPK.02.01.00-18-107/10  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany był przez Gminę Osiek Jasielski na podstawie Umowy nr UDA-RPPK.02.01.00-18-107/10 z dn. 23 grudnia  2010 r.

Celem głównym było usprawnienie systemu komunikacyjnego w Gminie Osiek Jasielski poprzez poprawę stanu infrastruktury drogowej. W konsekwencji poprawił się system komunikacyjny na terenie całej gminy. Ze względu na lokalizację Gminy realizacja projektu stworzy warunki do lepszego rozwoju współpracy transgranicznej i międzyregionalnej.

Dzięki realizacji poprawiła się dostępności Gminy, co oznacza zarówno poprawę dostępności mieszkańców do obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi (lub innych ciągów komunikacyjnych powiązanych z przedmiotową drogą), jak również zwiększenie dostępności Gminy dla turystów i inwestorów. W szczególności nastąpiła poprawa dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (kompleksu zlokalizowanego przy drodze) oraz dojazd do Magurskiego Parku Narodowego, co pozwala na rozwój turystyki. 

Realizacja projektu wpłynęła na szereg działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa: renowacja odwodnienia, złagodzenie łuków poziomych w granicach istniejącego pasa drogowego, uzupełnienie oświetlenia, przebudowa mostu nad potokiem Promnica zlokalizowanego na bardzo  ostrym i niewidocznym łuku drogi, przebudowa wąskich mostów nad potokami Szczawa i Tyśmionki modernizacja zatok autobusowych a także modernizacja istniejącego i budowa nowego chodnika w Świerchowej i Osieku Jasielskim znacząco poprawiło bezpieczeństwo pieszych. Celem poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z drogą 1893R, wybudowano skrzyżowania bezkolizyjnego z budową azyli centralnych (rondo). W miejscach szczególnie niebezpiecznych, gdzie występują wysokie skarpy oraz przy potoku Promnica założono bariery ochronne.

Rozliczenie wydatków projektu:

Nazwa (zakres) etapu

Data rozpoczęcia realizacji

Data zakończenia realizacji

Wydatki przypisane zadaniom/Etapom zgodnie z aktualną treścią umowy/decyzji o dofinansowanie

ogółem

kwalifikowane

1

2

x

x

3

4

1.

Obiekty drogowe – roboty przygotowawcze

2013-06-03

2014-03-31

514 726,29

140 922,39

2.

Obiekty drogowe – roboty ziemne

2013-06-03

2013-08-31

145 673,21

145 673,21

3.

Obiekty drogowe – odwodnienie korpusu drogowego

2013-06-03

2014-04-15

1 640 103,13

195 926,70

4.

Obiekty drogowe – podbudowy

2013-06-03

2014-03-15

1 105 249,03

1 105 249,03

5.

Obiekty drogowe – nawierzchnie

2013-10-01

2014-03-15

2 108 680,51

2 108 680,51

6.

Obiekty drogowe – roboty wykończeniowe

2014-03-15

2014-04-15

442 168,22

422 043,39

7.

Obiekty drogowe – oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

2013-06-03

2014-04-15

15 033,06

15 033,06

8.

Obiekty drogowe- elementy ulic

2013-06-03

2014-01-15

917 783,58

619 412,14

9.

Obiekty mostowe – roboty przygotowawcze

2013-06-03

2013-07-15

152 037,86

68 235,58

10.

Obiekty mostowe – roboty ziemne

2013-06-03

2013-07-15

27 749,78

27 749,78

11.

Obiekty mostowe – roboty fundamentowe

2013-06-03

2013-10-30

459 171,30

362 850,00

12.

Obiekty mostowe – korpus podpory

2013-06-03

2014-01-31

1 002 386,66

1 002 386,66

13.

Obiekty mostowe – odwodnienie korpusu drogowego

2013-06-03

2013-10-31

2 460,00

2 460,00

14.

Obiekty mostowe – hydroizolacja

2013-06-03

2014-01-31

48 987,16

48 987,16

15.

Obiekty mostowe – roboty wykończeniowe

2013-06-03

2014-03-31

39 969,10

39 969,10

16.

Obiekty mostowe – wyposażenie mostu

2013-06-03

2014-01-31

96 662,99

96 662,99

17.

Obiekty mostowe – roboty przyobiektowe

2013-06-03

2014-03-31

131 953,29

131 953,29

18.

Obiekty mostowe – nawierzchnie i zabezpieczenia

2013-06-03

2014-03-31

236 985,20

236 985,20

13.

Pozostałe wydatki w ramach projektu – dokumentacji budowlana, Sporządzenie SIWZ, promocja,

 

 

305 317,07

138 831,73

 

OGÓŁEM

x

x

9 393 097,44

6 910 011,93

 

Źródła finansowania projektu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego -  4 829 404,53 zł (51,5% wartości projektu)

Powiat Jasielski - 3.144.267,34 zł (33,5% wartości projektu)

Gmina Osiek Jasielski 1.412.368,65 zł (15% wartości projektu)