Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie

Gmina Osiek Jasielski zaprasza do składania ofert na wynajem terenu (na działce o numerze ewidencyjnym 471/25 w Osieku Jasielskim) w celu prowadzenia działalności na rzecz uczestników imprezy kulturalno-rozrywkowej, która odbędzie się 4-5 sierpnia 2013 r. w Osieku Jasielskim.

I.

Dotyczy przedsiębiorców, prowadzących sprzedaż oraz świadczących usługi gastronomiczne (w tym sprzedaż napojów zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu) wymagające powierzchni 250 m2.

Oferta powinna zawierać:
1. określenie powierzchni i warunków technicznych niezbędnych do prowadzenia działalności,
2. określenie rodzaju prowadzonej działalności,
3. proponowaną wysokość odpłatności za wynajem.

Wymagany minimalny zestaw do obsługi imprezy wynosi:
1. 40 kompletów: 2 x ławka + stół,
2. 20 parasoli o średnicy 4m,
3. dwa banki piwne po 6 nalewaków każdy,
4. dwa namioty o wymiarach 5m x 5m,
5. agregat prądotwórczy na potrzeby swojej działalności.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w postępowaniu jest złożenie pisemnej deklaracji o posiadaniu odpowiedniej ilości sprzętu.

Podstawowym kryterium wyboru ofert jest cena, w przypadku zaoferowania jednakowej ceny przez kilku oferentów o wyborze będzie decydować kolejność złożenia ofert.

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim do dnia 19.07.2013r. do godz. 1200 w zalakowanych kopertach z napisem „Oferta na gastronomię dla Gminy Osiek Jasielski".

II.

Osoby zamierzające prowadzić działalność handlową, usługową i reklamową wymagającą powierzchni: 5 lub 10m2 (w tym: stragany, handel z ręki, sprzedaż waty cukrowej, popcornu, malowanie twarzy, stoiska i banery reklamowe itp.) proszone są o składanie ofert do dnia 19.07.2013 r. do godziny 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim w zalakowanych kopertach z napisem „Oferta na organizację stoisk handlowych".

Cena za 1m2 powierzchni stoiska wynosi 15,00 złotych netto. Liczba stoisk jest ograniczona i wynosi: 15 stoisk
o powierzchni 5 m2 i 10 stoisk o powierzchni 10 m2.
O wyborze decyduje kolejność złożenia ofert.

W dniu 19.07.2013 r. o godz. 1300 komisja powołana przez Wójta Gminy dokona otwarcia i wyboru ofert.

Od decyzji Wójta Gminy w przedmiocie wyboru oferty nie przysługują żadne środki odwoławcze.