Gmina Osiek Jasielski

Czas na aktywność w Gminie Osiek Jasielski - Ogłoszenie

KL_logo            logo_UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 

 

INFORMACJA DOTYCZACA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI IV EDYCJI PROJEKTU SYSEMOWEGO pt: „CZAS NA AKTYWNOŚC W GMINIE OSIEK JASIELSKI”. Programu Operacyjnego Kapitał ludzki .

 

 Realizowany w okresie od 01.04.2012 r. – 31.12.2012r.

 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim informuje, że z dniem 31.12.2012 r. kończy się realizacja IV Edycji Projektu systemowego pt „Czas na aktywność w Gminie Osiek Jasielski” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej,” Działanie 7.1 –„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.”

 
 W ramach projektu objęto aktywną integracją 9 uczestników korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących na terenie Gminy Osiek Jasielski: z tego - 4 mężczyzn oraz 5 kobiet.

 
 Uczestnicy projektu zostali objęci kompleksowym wsparciem przez zastosowanie konkretnych narzędzi w postaci: pracy socjalnej, kontraktów socjalnych instrumentów aktywnej integracji o charakterze aktywizacyjnym.

 
 Beneficjanci uczestniczyli w następujących formach wsparcia:

 - warsztaty psychologiczne

 - indywidualne wsparcie dla każdego uczestnika projektu

 - warsztaty zawodowe

 - doradztwo zawodowe indywidualne

 - praca socjalna /kontrakty socjalne/

 - zasiłki celowe

 

Głównym zadaniem szkolenia było podniesienie motywacji do działania i samodzielnego podejmowania aktywności zawodowej, wzrost kompetencji i umiejętności społecznych Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali certyfikat uczestnictwa „Warsztaty doradztwa zawodowego” oraz certyfikat uczestnictwa „Warsztaty psychologiczne”

 
W ramach aktywnej integracji 5 kobiet uczestniczyło w kursie „Florystyka z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych” poświadczone zaświadczeniem o ukończeniu kursu z przygotowaniem praktycznym i teoretycznym do zawodu.

 
Uczestnikom w ramach projektu sfinansowano badania lekarskie w związku z możliwością podjęcia kursów i zatrudnienia

 

4 mężczyzn ukończyło kurs „technolog robót wykończeniowych” z przygotowaniem

teoretycznym oraz praktycznym do zawodu poświadczone zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

  

Uczestnicy projektu objęci byli ponadto wsparciem finansowym w postaci zasiłków celowych który stanowił wkład własny Gminy .

 
Wszyscy uczestnicy projektu wyrazili swoje zadowolenie, wysoko ocenili wartość zajęć, nastąpił u nich wzrost motywacji i aspiracji zawodowych, nastąpiło podniesienie poziomu samooceny, nastąpił rozwój zdolności motywacyjnych, oraz zwiększenie wiary Beneficjentów Projektu we własne siły. Z pespektywy czasu doceniają udział w projekcie.

 

Opisane wyżej rezultaty przyczynią się do zmniejszenia poczucia bezradności, umocnienie więzi rodzinnych – nastąpi poprawa warunków materialno- bytowych klientów pomocy społecznej i nastąpi przywrócenie ich do prawidłowego funkcjonowania w środowisku.

  

W dniu 18.12.2012 r. odbyło się seminarium podsumowujące IV Edycję Projektu w Gminnym Domu Kultury w Osieku Jasielskim. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciel firmy szkoleniowej, pracownicy socjalni realizujący pracę socjalną w formie kontraktów socjalnych, zespół projektowy oraz 9 uczestników projektu /4 mężczyzn, 5 kobiet/.

 
O potrzebie realizacji projektu i jego efektach mówiła Pani Kierownik GOPS /koordynator projektu/. Pan Wójt Gminy w Osieku Jasielskim popiera działania podejmowane przez GOPS w Osieku Jasielskim.

 Spotkanie miało charakter świąteczny. Wszystkim uczestnikom wręczono małe upominki. Po raz ostatni wypłacono zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych rodziny.

 
Uczestnicy projektu wypowiadali się pozytywnie o prowadzonych zajęciach, mieli okazję się poznać, zintegrować, wymienić doświadczenia i spostrzeżenia.

Wszystkim podziękowano za udział w projekcie, oraz złożono życzenia świątecznie i noworoczne. Spotkanie odbyło się w miłej przyjaznej atmosferze.

 

Koordynator Projektu: Kierownik GOPS Romanek Józefa