Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie - wynajem powierzchni pod usługi gastronomiczne podczas imprezy kulturalno- rozrywkowej - Dni Osieka 2014

Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim zaprasza do składania ofert pisemnych na wynajem terenu o powierzchni 250 m²  na działce o numerze ewidencyjnym 471/25 /koło kuźni/w Osieku Jasielskim na prowadzenie obsługi  gastronomicznej oraz sprzedaż napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5%  alkoholu w dniach 10 - 11 sierpnia 2014r. podczas imprezy kulturalno- rozrywkowej „Dni Osieka 2014” organizowanej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osieku Jasielski Sprzedaż  wyrobów gastronomicznych i alkoholowych odbywać się będzie na terenie przyległym do wyżej wymienionej  imprezy zgodnie z załącznikiem graficznym do ogłoszenia.

Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena i posiadanie odpowiedniej ilości sprzętu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Złożenie  pisemnej  deklaracji  posiadania  odpowiedniej  ilości  sprzętu do obsługi gastronomicznej  imprezy kulturalno- rozrywkowej  tj.

Podstawowy minimalny zestaw do obsługi imprezy kulturalno- rozrywkowej

 „Dni  Osieka  2014”      

  40 kompletów 2 x ławka + stół

 20 parasoli  o średnicy 4 m 

dwa  banki  piwne po 6 nalewaków  każdy,

 dwa  namioty o wymiarach 5m x 5m 

agregat  prądotwórczy na potrzeby swojej działalności

20 płotów zabezpieczających  teren obsługi gastronomicznej , oraz sprzedaży napojów alkoholowych  zawierających  nie  więcej niż 3,5 % alkoholu .

Do składania ofert mogą przystąpić tylko osoby prowadzące działalność gospodarczo– handlową, legitymujące się stosownymi dokumentami potwierdzającymi powyższe (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej  lub  rejestru przedsiębiorców ), posiadające odpowiednie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Sprzedaż  odbywać się  będzie  na  terenie przyległym do terenu imprezy masowej „Dni Osieka 2014” w dniach 10 -11 sierpnia 2014r.

Oferty pisemne w zalakowanych kopertach z napisem „OFERTA NA GASTRONOMIĘ DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OSIEKU JASIELSKIM”  należy składać do dnia 21.07.2014r. do godziny 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku Jasielskim w biurze GOK w godzinach od 8.00 do 15.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2014r. O wynikach wyboru ofert zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź listownie.

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 23.07.2014r w Gminnym Ośrodku Kultury
w Osieku Jasielskim.

Załącznik

Na wszelkie pytania odpowie  Antoni Marchewka tel. 604699700