Gmina Osiek Jasielski

Projekt „Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski”

ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa

 


 

Projekt „Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski” w ramach dofinasowani projektu nr RPPK.06.00.00-18-059/09-00 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa realizowany był na terenie Gminy Osiek Jasielski posiadającej niezwykłe walory krajobrazowe, przyrodnicze i historyczne stanowiące potencjał dla rozwoju różnych form turystyki, gdyż południową część gminy obejmuje Magurski Park Narodowy, w którym szczególnie cenne są zachowane kompleksy drzewostanów o charakterze naturalnym, głównie starodrzewy jodłowe i bukowe a na terenie gminy zlokalizowane są następujące obiekty dziedzictwa kulturowego:

  • Kościół Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim – drewniany kościół parafialny wzniesiony w XV wieku będący jednym z najstarszych kościołów drewnianych w Polsce. Budowla należy do wyjątkowych przykładów rozwiązania bazylikowego w drewnianej architekturze sakralnej. Obiekt znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa podkarpackiego (trasa VIII – jasielsko-dębicko-ropczycka).
  • Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Załężu wybudowany w 1760 r., w którym na szczególną uwagę zasługuje krucyfiks późnogotycki (sprzed 1550 r.),malowana Matka Boska z Dzieciątkiem (ok. 1480 r.) i Matka Boska Apokaliptyczna, u stóp której klęczy rodzina opisana herbem Radwan. Przed wjazdem do kościoła wznosi się XVIII - wieczny obelisk.
  • Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Pielgrzymce – drewniana cerkiew, w typie zachodniołemkowskim, pochodząca z XVIII wieku, wewnątrz której znajduje się pięciorzędowy ikonostas z 1887 r.

Bogactwo i piękno przyrody w połączeniu z licznymi obiektami dziedzictwa kulturowego w postaci zabytkowych obiektów sakralnych i ludowych tworzy niepowtarzalny klimat okolicy i stanowi szansę rozwoju turystyki na tym obszarze.

Celami bezpośrednimi projektu były:

- utworzenie Punktu IT informującego o atrakcjach turystycznych na terenie gminy,

- stworzenie warunków do organizacji różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym w budynku GOK dzięki dokończeniu jego remontu oraz doposażeniu obiektu w stały sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający,

- wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej gminy,

- wypromowanie kompleksowego produktu turystycznego, jakim są atrakcje przyrodnicze, kulturalne i historyczne gminy,

- poprawa stanu obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe gminy,

- adaptacja niewykorzystanych obiektów na cele kulturalne i turystyczne,

- poprawa warunków funkcjonowania GOK,

- promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych oraz oferty turystycznej gminy,

- poszerzenie oferty kulturalnej gminy dzięki możliwości organizacji różnego rodzaju imprez w wybudowanej muszli koncertowej i wyremontowanym obiekcie GOK,

- zwiększenie dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej do potrzeb niepełnosprawnych,

- poprawa wydajności energetycznej budynków infrastruktury turystycznej i kulturalnej,

- zwiększenie zatrudnienia będące bezpośrednim efektem realizacji projektu.

Zakres rzeczowy projektu obejmował

1. Dokończenie remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury mający na celu poprawę warunków funkcjonowania tej instytucji kultury obejmujący:

-       termomodernizację budynku polegającą na wykonaniu izolacji cieplnej styropianem o grubości 8 cm na powierzchni ścian budynku od zewnątrz oraz wykonaniu elewacji zewnętrznej budynku,

-       remont zewnętrznych schodów wejściowych,

-       remont „komunikacji” poprzez wymianę posadzek lastrykowych na płytko gresowe, obłożenie ścian tynkiem mineralnym,

-       dostosowanie sanitariatów zlokalizowanych na parterze do potrzeb osób niepełnosprawnych,

-       wykonanie ciągu pieszego oraz chodników do wejścia dla osób niepełnosprawnych,

-       remont sceny i pomieszczeń garderoby polegający na wymianie podłóg oraz naprawie schodów łączących scenę z garderobą,

-       doposażenie GOK w stały sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający.

2. Budowa muszli koncertowej wraz z zapleczem

Projekt zakłada budowę muszli koncertowej z zadaszeniem o pow. użytkowej 87,64 m2.na terenie placu przy stadionie sportowym w Osieku Jasielskim, budowę garderoby dla osób występujących.

Projekt budowy muszli koncertowej obejmuje elementy mające na celu udostępnienie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a mianowicie budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Nowowybudowane obiekty zaplecza socjalnego muszli koncertowej w pełni dostosowane będą dla osób niepełnosprawnych.

3. Adaptacja budynku „starej remizy” na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej

Zadanie obejmować będzie odrestaurowanie zdegradowanego obiektu starej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku Jasielskim i jego adaptację na potrzeby Punktu IT. Zadanie obejmowało: remont dachu, remont posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowa ścianek działowych, wydzielenie pomieszczenia socjalno-sanitarnego oraz wiatrołapu, termomodernizacja (docieplenie ścian, wykonanie elewacji), roboty malarskie, roboty zewnętrze - opaska odbojowa i chodniki, wymiana instalacji elektrycznej i instalacji teletechnicznej wewn., wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, przyłącz gazowy i instalacja wewn., przyłącz wodociągowy i instalacja wewnętrzna, przyłącz kanalizacyjny i instalacja wewnętrzna, oraz wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej. Po przeprowadzeniu remontu obiekt ten pełni funkcję Punktu Informacji Turystycznej.

4. Remont „starej kuźni” - budynku stanowiącego element starych zabudowań miejscowości Osiek Jasielski i adaptacja na potrzeby izby regionalnej, w której zbierane są zabytkowe przedmioty związane z kulturą, tradycją i życiem codziennym mieszkańców Podkarpacia.

Roboty obejmowały:- wykonanie izolacji poziomych fundamentów,- uzupełnienie braków w ścianach nośnych z wykonaniem ich spoinowaniem,- remont dachu i komina,- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,- uzupełnianie braków tynków wewn. i okładzin,- wykonanie posadzki, - wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej,- wykonanie tzw. płytki odbojowej wokół budynku,- wykonanie dojść i dojazdu z utwardzeniem.

5. Przeprowadzenie kampanii promującej ofertę turystyczną gminy:

- organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych mających na celu promocję walorów turystycznych, przyrodniczych, krajobrazowych i kulturalnych gminy,

- wydanie ulotek, broszur oraz książek w wersji wielojęzycznej promujących atrakcje turystyczne Gminy Osiek Jasielski i sąsiednich gmin.