Gmina Osiek Jasielski

Program „Rodzina 500 plus” - informacje

PROGRAM „RODZINA 500+”

 

Informujemy, że w dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającą Program „Rodzina 500 plus”. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowych rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.

 

Komu przysługuje świadczenie „500 plus”

 

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina będzie mogła otrzymać co miesiąc 500 zł na drugie i każde kolejne niepełnoletnie dziecko niezależnie od dochodu.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. W obecnym okresie rozliczeniowym pod uwagę brane są dochody osiągnięte za rok bazowy 2014 (pomniejszone o podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne), oraz dochody nieopodatkowane np. dochód
z gospodarstwa rolnego (obecnie dochód z 1 ha przelicz. wynosi 2 506 zł) zasiłki chorobowe z KRUS, stypendia, alimenty, diety, dochody z wynajmu i inne wymienione w ustawie.

Ważne: Renta rodzinna z roku 2014 nie jest wliczana do dochodu.

Szacuje się, iż Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

W Gminie Osiek Jasielski szacowana liczba wnioskodawców to ok. 400 rodzin, wnioskujących na 700 dzieci.

 

Od kiedy można składać wnioski:

 

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie
od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia br. W kolejnych miesiącach świadczenia będą wypłacane od miesiąca w którym złożono wniosek.

Pierwszy okres na jaki będzie wydana decyzja administracyjna, przyznająca prawo
do świadczenia wychowawczego, rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku.

 

Gdzie można pobrać wnioski:

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej gminy www.osiekjasielski.pl(zakładka Program Rodzina 500+), w siedzibie GOPS Osiek Jasielski pokój nr 3 i nr 6 oraz w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Osiek Jasielski.

Gdzie można składać wnioski:

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim (pokój nr 3 i 6) w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek, wtorek, środa, w godz. od 7.30 do 15.30, czwartek od 7.30-16.30, piątek w od 7.30 do 14.30. lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także w wersji elektronicznej, za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia> (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.

Co należy załączyć do wniosku:

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko wystarczy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko należy złożyć wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami. Nie ma konieczności załączać zaświadczeń z urzędu skarbowego ani z ZUS – zostaną one zweryfikowane elektronicznie przez GOPS.

Ważne: Jeżeli w 2014, 2015 i 2016 roku nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu (tj. podjęcie nowej pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie renty, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku macierzyńskiego i inne wymienione w ustawie), należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o wynagrodzeniu).

Kto wchodzi w skład rodziny (pkt. 4 wniosku):

W skład rodziny należy wpisać osoby wspólnie zamieszkujące (małżonków, rodziców, dzieci) oraz zamieszkujące wspólnie i pozostające na utrzymaniu rodziny dzieci w wieku
do ukończenia 25 roku życia (lub starsze, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

W przypadku gdy np. w rodzinie z dwójką dzieci, otrzymujących świadczenie na drugie dziecko, dziecko starsze skończy 18 lat – dziecko młodsze „staje się” dzieckiem pierwszym,
a wtedy obowiązuje próg dochodowy (przy czym dziecko 18–letnie nadal może zaliczać się do składu rodziny).

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wnioski złożone w okresie kwiecień – czerwiec br. mogą zostać rozpatrzone w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia.

Dołożymy wszelkich starań, aby w naszej gminie przewidziane w/w ustawą okresy realizacji wniosków zostały skrócone do minimum i aby rodzice i opiekunowie dzieci mogli szybko otrzymać przysługujące świadczenie.

Więcej informacji związanych z realizacją Programu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim (pokój nr 3 i nr 6), tel 13 44 200 05
wewn. 31 lub 37.