Gmina Osiek Jasielski

Waloryzacja emerytur i rent

Waloryzacja rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych - marzec 2017

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r.
emerytury i renty przysługujące do dnia 28 lutego 2017 r. podlegają podwyższeniu - zgodnie
z art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2)
- wskaźnikiem waloryzacyjnym wynoszącym 100,44, nie mniej niż o kwotę 10 zł.
Oznacza to, że jeżeli kwota waloryzacji wyniesie mniej niż 10 zł, świadczenia podwyższa się
poprzez dodanie kwoty 10 zł do kwoty świadczenia przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r.

W taki sposób od dnia l marca 2017 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty
rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2017r.

Jeżeli w wyniku podwyżki świadczenie jest niższe od kwoty naj niższej emerytury
pracowniczej ( od 1 marca 2017 r. 1.000 zł) - podwyższa się je z urzędu do kwoty 1.000 zł.

Czytaj więcej: Waloryzacja emerytur i rent

Usuwanie azbestu

Gmina Osiek Jasielski wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu w 2017 roku. Gmina ubiega się o kwotę 22 251,30 zł. Wynika ona z zapotrzebowania na pomoc w likwidacji wyrobów zawierających azbest złożonego w Urzędzie Gminy przez mieszkańców wszystkich miejscowości. W przypadku przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości unieszkodliwione zostanie kolejne 53 tony tych niebezpiecznych materiałów – głownie pokryć dachowych z popularnego niegdyś eternitu.

Czytaj więcej: Usuwanie azbestu

Projekt "BIZNES INICJATOR"

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do III Edycji rekrutacji do projektu „BIZNES INICJATOR”

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28.03.2017r. – 10.04.2017r.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkujących województwo podkarpackie, nie zarejestrowanych jako przedsiębiorcy i nie prowadzący działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należących do jednej z poniższych grup tj.:

  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia
  • długotrwale bezrobotni
  • kobiety
  • niepełnosprawni

Czytaj więcej: Projekt "BIZNES INICJATOR"