Gmina Osiek Jasielski

Informacja dotycząca spalania odpadów drewnianych i drewnopochodnych

W związku z otrzymanym pismem z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie występowania nieprawidłowości w zakresie spalania odpadów drewnianych i drewnopochodnych przez osoby fizyczne w kotłach domowych nieprzystosowanych do tego celu, przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów.

Zakaz ten dotyczy również spalania zanieczyszczonego drewna:

-  odpady drewniane pokryte substancjami konserwującymi, lakierami, klejami (np. - ramy okienne, meble, panele podłogowe, parkiety itp.),

-   trociny (wióry, ścinki) pochodzące z obróbki płyt wiórowych.

Spalanie takich odpadów w kotłach nieprzystosowanych do tego celu powoduje emisję do powietrza szkodliwych  substancji.

Osoby fizyczne oraz jednostki nie będące przedsiębiorcami mogą wykorzystywać jako paliwo:

-  tzw. „czyste” odpady drewniane, które nie są zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami,

-  ścinki, trociny z „czystego” drewna;

- odpady drewna z pielęgnacji zadrzewień.

Spotkanie informacyjne

Zaproszenie

 

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców na spotkanie w sprawie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), które odbędzie się w dniu 14.01.2019r. (tj. poniedziałek) o godzinie 1630 w Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku Jasielskim.

Informacja dotycząca zmiany stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy

 

            Rada Gminy Osiek Jasielski uchwałą Nr III/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniła dotychczasowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązujące w naszej gminie. Nowe stawki, które wynoszą 10,60 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane oraz 18,00 zł od osoby miesięcznie za odpady niesegregowane, obowiązują od stycznia 2019 roku. Powodem zmiany dotychczasowych stawek jest zwiększenie kosztów związanych z odbiorem odpadów komunalnych i ich dalszym przetworzeniem. Koszty te są całkowicie niezależne od gminy.
         W 2018 roku w naszym kraju w znaczący sposób wzrosły koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych w naszych domach. Złożyło się na to wiele czynników m.in. wzrost ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców, zaostrzenie przepisów z zakresu ochrony środowiska dot. postępowania z odpadami komunalnymi czy odejście od składowania odpadów na rzecz ich recyklingu. W związku z tym również w naszej gminie w sposób znaczący wzrosły koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, co bezpośrednio przełożyło się na zmianę wysokości dotychczasowej opłaty. Należy zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz ich dalszego przetworzenia w sposób bezpieczny dla środowiska od lipca 2013 roku jest obowiązkowym zadaniem każdej gminy. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje, że wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów muszą być w pełni pokryte z opłat pobieranych od mieszkańców. Gmina z pobranych opłat finansuje nie tylko sam odbiór odpadów z gospodarstw domowych, ale również transport tych odpadów do odpowiednich instalacji oraz ich przetworzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

            W drodze przetargu w naszej Gminie wyłoniono firmę P.H.U. „Ekomax” odbierającą odpady komunalne. Kwota przetargu na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. za odbiór odpadów to 506.072,88 zł. Dotychczasowa stawka pozwalała zabezpieczyć kwotę 249.444,00 zł. Różnica między kwotą przetargu, a kwotą uzyskaną z wpłat mieszkańców musi się pokrywać. W związku z powyższym właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają stosowne zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami przed pierwszym terminem płatności.

 

Wójt Gminy
Andrzej Stachurski

Informacja o zbiórce zużytych opon z samochodów osobowych

W 2019r. w ramach zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy będą mogli oddawać wyłącznie zużyte opony z samochodów osobowych w następujących terminach 18 luty, 15 maj, 19 sierpień 2019.

Opony z samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych nie będą odbierane.