Gmina Osiek Jasielski

I SESJA RADY GMINY W OSIEKU JASIELSKIM KADENCJI 2014-2018

I SESJA RADY GMINY W OSIEKU JASIELSKIM KADENCJI 2014-2018

W dniu 01.12.2014 r. o godzinie 1700 odbyło się I posiedzenie Rady Gminy w Osieku Jasielskim kadencji 2014 – 2018, zwołane przez Komisarza Wyborczego w Krośnie. Otwarcia inauguracyjnej sesji dokonał najstarszy wiekiem radny Pan Albin Wierdak, który poprowadził sesję do momentu wyboru nowego przewodniczącego Rady. Następnie przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Osieku Jasielskim Pani Stefania Cyran wręczyła zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym oraz Panu Mariuszowi Pykoszowi obejmującemu po raz trzeci funkcję Wójta Gminy Osiek Jasielski. Po otrzymaniu zaświadczeń przyszedł czas na złożenie uroczystych ślubowań przez Radnych oraz Wójta Gminy.

Czytaj więcej: I SESJA RADY GMINY W OSIEKU JASIELSKIM KADENCJI 2014-2018

IV przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Osiek Jasielski

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie ewidencyjnym Osiek Jasielski 

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dostępem drogami wewnętrznymi do drogi powiatowej Nr 1894R  Świerchowa - Osiek Jasielski - Samoklęski

Czytaj więcej: IV przetarg ustny nieograniczony 

Przetargi

     Osiek Jasielski, 29.10.2014r.

Wójt Gminy Osiek Jasielski

 

- ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Osiek Jasielski oznaczona nr ew. 471/22 o powierzchni 0,5238 ha. Nieruchomość ta od strony północnej przylega bezpośrednio z drogą powiatową nr 1881R Dębowiec-Załęże-Osiek J., a od strony południowo-zachodniej do potoku Szczawa, dla którego prawa właścicielskie wykonuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Brak jest opracowanego przestrzennego planu zagospodarowania a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka ujęta jest w terenach oznaczonych symbolem B – tj. obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

 

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza

 

Wysokość wadium w zł

471/22

0,5238 ha

KS1J/00036469/8

11 000,00

1 000,00

Minimalne postąpienie wynosi 1 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 01.12.2014r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski w sali konferencyjnej (I piętro).

 

- ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie Gminy Osiek Jasielski oznaczonej jako działka nr 653/2 położona w Samoklęskach

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Samoklęski bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej Nr 993 Dukla – Gorlice. Działka oznaczona zgodnie z operatem ewidencji gruntów jako teren Bi.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona jest w terenach działalności przemysłowej i zaplecza produkcji usług. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się budynek magazynowy jedno kondygnacyjny, dziesięciosegmentowy, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 206 m2 .

 

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

Stawka czynszu najmu (cena wywoławcza)

Wysokość wadium w zł

653/2

0,09 ha

KS1J/00070860/9

1 700,00 zł + VAT

500,00 zł

 

Minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł.

Przetarg odbędzie się 01.12.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski w sali konferencyjnej (I piętro).

 

Wadium należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Osiek Jasielski nr 29 8627 1024 2004 6001 0476 0006, w takim terminie by wpłynęło na konto urzędu do dnia28.11.2014r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na wyżej wymieniony rachunek. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium pozostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później jednak niż przez upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

 

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują:

- dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej),

- pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej),

- aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu (w przypadku osoby prawnej)

- pełnomocnictwo notarialne (w przypadku osoby prawnej),

- oryginalny dowód wpłaty wadium.

Z dokumentacją geodezyjno-prawną można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski 112, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu najpóźniej do dnia 28.11.2014r. (tel. 13 44 200 05).

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski

Mariusz Pykosz

IV ustny nieograniczony przetarg

Wójt Gminy Osiek Jasielski

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski

1) Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie ewidencyjnym Osiek Jasielski 

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dostępem drogami wewnętrznymi do drogi powiatowej Nr 1894R  Świerchowa - Osiek Jasielski - Samoklęski

Czytaj więcej: IV ustny nieograniczony przetarg