Gmina Osiek Jasielski

Czas na aktywność w Gminie Osiek Jasielski

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim informuje, że w ramach realizacji IV edycji projektu systemowego pt: "Czas na aktywność w Gminie Osiek Jasielski”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbędą się od 10.10.2012 r. szkolenia dla 5 kobiet o tematyce „florystyka z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych” które mają się zakończyć wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, oraz oceną zdobytych umiejętności.

KL_logo            logo_UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej

Działanie : 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

OGŁOSZENIE

 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim informuje, że w ramach realizacji IV edycji projektu systemowego pt: "Czas na aktywność w Gminie Osiek Jasielski”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  odbędą się od 10.10.2012 r. szkolenia dla 5 kobiet o tematyce „florystyka z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych”   które mają się zakończyć wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, oraz oceną zdobytych umiejętności.

  Wykonawca zapewnia : sale szkoleniowe, sprzęt dydaktyczny, materiały szkoleniowe dla uczestników, odpowiednie warunki BHP, wyżywienie, oraz pokrywa koszty ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia., oraz badania lekarskie uczestników.

 

 Uczestnicy projektu będą objęci również wsparciem finansowym w formie zasiłków celowych mających na celu umożliwienie wykorzystania instrumentów aktywnej integracji.

 

 Pracownicy socjalni realizują w ramach projektu kontrakty socjalne tj „pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zamierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny."

 

  Dzięki takim działaniom uczestnicy projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Osiek Jasielski" mają szansę zaistnieć na lokalnym rynku pracy, w szczególności poprzez podniesienie umiejętności psychospołecznych, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.

 

Koordynator projektu

Kierownik GOPS

Romanek Józefa

Osiek Jasielski 2012-10-03