Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie - sprzedaż samochodu strażackiego

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na sprzedaż samochodu strażackiego
marki STAR 244, nr rej. KSJ 692E

 

  

1.    Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Osiek Jasielski 112
38-223 Osiek Jasielski

 

2.    Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:

Marka i model – STAR 244
2) Numer identyfikacyjny – 00473
3) Pojemność silnika – 6842 cm3
4) Moc – 110 kW
5) Stan licznika – 41637 km
6) Kolor nadwozia – czerwony
7) Paliwo – olej napędowy
8) Skrzynia biegów – manualna
9) Rok produkcji – 1976 r.
9) Data pierwszej rejestracji – 28.02.1976 r.
10) Data ważności badania technicznego – 17.12.2016 r.
11) Data ważności ubezpieczenia OC – 31.12.2016 r.
12) Stan techniczny – dobry

3.  Miejsce i termin przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego, sala konferencyjna (pok. nr 13) w dniu 17.03.2016 r. o godz. 10.30, przez Komisję powołaną Zarządzeniem Nr   9/2016 Wójta Gminy Osiek Jasielski z dnia 01.03.2016 r.

 

4.  Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:

Uprawnionymi do kontaktu w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu do oględzin oraz udzielania informacji są: Pani Bożena Świątek – tel.: 13 44 20 005 (wew. 15) lub Pani Edyta Trzebińczyk tel.: 13 44 20 005 (wew.36)

  

5.   Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza (kwota minimalna sprzedaży samochodu) wynosi: 7.000,00 (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

 

6.   Wadium:
Wadium w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) należy wpłacić nr rachunku bankowego Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim: Bank Spółdzielczy w Bieczu 29 8627 1024 2004 6001 0476 0006, z adnotacją: „Wadium – sprzedaż samochodu strażackiego”, przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

 

Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od umowy sprzedaży, bądź od wpłaty całości ceny nabycia po podpisaniu umowy.

 

7.   Warunki przystąpienia do przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu strażackiego marki STAR 244” w Sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim (pok. nr 8), do dnia 17.03.2016 r. do godz. 10.00

- Formularza ofertowego, określający oferowaną cenę za przedmiot przetargu (nie niższą   niż kwotę minimalną) - załącznik nr 1 do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym.

- Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu - załącznik nr 2 do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym. 

-      - Dowodu wpłaty wadium

 

8.     Oferta złożona lub doręczona po terminie nie będzie rozpatrywana.

 

9.        Oferent wyłoniony w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Urzędzie Gminy
w Osieku Jasielskim w terminie ustalonym przez Sprzedającego (nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia)

 

10.       Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy na nr rachunku bankowego sprzedającego:
Bank Spółdzielczy w Bieczu 29 8627 1024 2004 6001 0476 0006.

 

 

11.        Przekazanie samochodu oferentowi nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym po podpisaniu umowy i dokonaniu przez oferenta wpłaty pełnej oferowanej kwoty na konto Urzędu Gminy
w Osieku Jasielskim, podane w ogłoszeniu o przetargu.

formularz

projekt umowy

oświadczenie

 

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski
Mariusz Pykosz