Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie o naborze wniosków - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Ogłoszenie o naborze wniosków - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 

     Gmina Osiek Jasielski ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie Gminy Osiek Jasielski (ujętego w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków) wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego zgodnie z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RM-06111-230-22).

     Zgodnie z regulaminem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wnioskodawcą
o środki na dotacje na prace przy zabytkach mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które udzielają dotacji w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gmina Osiek Jasielski może udzielać wspomnianych dotacji na zasadach określonych w uchwale Nr LIV/366/2023 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać od 15 do 22 marca br.:

  • osobiście w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski 112
  • korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe,
  • elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim: /91dm42fway,

O przyjęciu wniosku decydować będzie data wpływu do urzędu, a nie data nadania w placówce operatora.

Wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o wsparcie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków składają:

  1. Wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi w uchwale załącznikami
  2. Zgoda na przetwarzanie danych i Klauzula informacyjna – RODO
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dotacje z Gminy Osiek Jasielski o udziale własnym.

Uwaga techniczna:

Formularz wniosku musi być wypełniony elektronicznie i złożony w terminie wskazanym w uchwale. Konieczne jest wypełnienie wszystkich pól formularza (w przypadku braku danych nie należy zostawiać pustych miejsc, należy wpisać kreskę, „brak” lub „nie dotyczy”). 
Do wniosku powinny być dołączone załączniki oryginalne lub w formie kserokopii potwierdzone za zgodność z oryginałem. Kserokopie wszystkich załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem w sposób czytelny przez osobę lub osoby uprawnione do złożenia wniosku i podpisania umowy oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy
(w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).

Szczegóły dotyczące Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Pliki do pobrania https://osiekjasielski.biuletyn.net/?bip=2&cid=84&id=2212