Gmina Osiek Jasielski

Oferta inwestycyjna nr 1

Wójt Gminy Osiek Jasielski

 

zaprasza do udziału w kolejnych rokowaniach po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

 

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Osiek Jasielski objęta księgą wieczystą KS1J/00018003/2 oznaczona jako numer ewidencyjny niżej wymienionych działek:

 

Nr działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza

[brutto]

Wysokość wniesionej zaliczki

1619/27

0,1529 ha

16.070,00 zł

1100,00 zł

 

Dla wyżej wymienionej działki został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Osiek Jasielski Nr XLIX/285/2011 z dnia 29.10.2010r. z oznaczeniem jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Nr działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza

[brutto]

Wysokość wniesionej zaliczki

1619/30

0,1608 ha

16.900,00 zł

1000,00 zł

 

Dla wyżej wymienionej działki został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Osiek Jasielski Nr XLIX/285/2011 z dnia 29.10.2010r. z oznaczeniem jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

 

Nr działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza

[brutto]

Wysokość wniesionej zaliczki

1619/17

0,3109 ha

32.676,00 zł

3000,00 zł

 

Dla wyżej wymienionej działki został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Osiek Jasielski Nr XLIX/285/2011 z dnia 29.10.2010r. z oznaczeniem jako tereny zabudowy usługowej – usług komercyjnych publicznych.

 

Nr działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza

[brutto]

Wysokość wniesionej zaliczki

1619/36

0,2046 ha

34.072,00 zł

2600,00 zł

 

Dla wyżej wymienionej działki został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Osiek Jasielski Nr XLIX/285/2011 z dnia 29.10.2010r. z oznaczeniem jako tereny zabudowy produkcyjnej – obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.

 

Przedmiotowy kompleks działek znajduje się przy drodze powiatowej nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski przy istniejącej zabudowie jednorodzinnej, dostęp do drogi publicznej w przypadku działki nr ewid. 1619/36 – służebność przejazdu przez działkę 1619/35 określona na mapie uzupełniającej.

 

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami.

 

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki. Zaliczkę należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Osiek Jasielski nr 29 8627 1024 2004 6001 0476 0006, do dnia 08.11.2012r. Za datę wpłacenia zaliczki uważa się wpływ wymaganej kwoty na wyżej wymieniony rachunek. Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka pozostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „oferta udziału w kolejnych rokowaniach po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym” w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim do dnia 08.11.2012r.

Zgłoszenie do udziału w rokowaniach winno zawierać:

 

  1. Imię, Nazwisko i Adres, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.
  2. Datę sporządzenia zgłoszenia.
  3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
  4. Proponowaną cenę i sposób zapłaty.
  5. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty zaliczki.

 

Rokowania odbędą się 14 listopada 2012r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski w sali konferencyjnej – I piętro.

 

Z dokumentacją geodezyjno – prawną można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski 112, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu najpóźniej do dnia 08.11.2012r. (tel. 13 4420005). Nieruchomość można oglądać w terenie po uprzednim zgłoszeniu w godzinach pracy Urzędu Gminy Osiek Jasielski.