Gmina Osiek Jasielski

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2013 rok w Gminie Osiek Jasielski

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje,że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 9/2013 Wójta Gminy Osiek Jasielski z dnia 15 marca 2013 roku, dotację z budżetu Gminy Osiek Jasielski na realizację zadań z zakresu: Pozalekcyjnych zajęć sportowych otrzymują:  1. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych ,,AKACJA”- dotacja w kwocie 4.000 zł – zgodna z przedłożoną ofertą

  2. LKS Czardasz Osiek Jasielski – dotacja w kwocie 4.500 zł – zgodna
    z przedłożoną ofertą

  3. LKS Zamczysko Mrukowa - dotacja w kwocie 4.500 zł – zgodna
    z przedłożoną ofertą                                                                                                                                               Wójt Gminy Osiek Jasielski

                                                                                                                                                          Mariusz Pykosz

 

PROJEKT HERBU GMINY OSIEK JASIELSKI

Rada Gminy Osiek Jasielski na sesji w dniu 29 listopada 2012 roku wstępnie zatwierdziła projekt herbu Gminy Osiek Jasielski. Aktualnie oczekujemy na wyniki kwerendy Komisji Heraldycznej, której pozytywna opinia umożliwi skierowanie stosownej uchwały na obrady Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski i formalne zatwierdzenie zarówno wizerunku herbu jak i pozostałych symboli samorządowych.

Opis projektu herbu (Plik PDF)

Ogłoszenie

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje, iż w okresie

od 15 marca do 15 maja 2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku Jasielskim

będzie świadczona pomoc przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. Pomocy będą udzielać bezpłatnie przeszkoleni stażyści urzędu gminy oraz odpłatnie pracownik ODR w Boguchwale.

Informacja

Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, wraz z jednostkami organizacyjnymi w dniach 24 grudnia 2012r. (Wigilia Bożego Narodzenia), oraz 31 grudnia 2012r. (Sylwester) będzie czynny w godzinach od 7:00 do 12:00.