Gmina Osiek Jasielski

Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii

 

Szanowni Państwo

Dotyczy: Projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE

Mam przyjemność poinformować Państwa, że dokonano wyboru wykonawcy instalacji odnawialnych źródeł energii i w związku z tym zapraszamy Mieszkańców, którzy zostali zakwalifikowani do grupy docelowej Beneficjentów końcowych Projektu, do podpisywania umów w terminie do 15.06.2018 r. Wzory Umów wraz ze zaktualizowanym Regulaminem uczestnictwa w Projekcie znajdują się na stronie internetowej Gminy oraz możliwy jest wgląd do wersji papierowej w siedzibie Urzędu. Treść Umowy jest obligatoryjna i nie podlega indywidualnym negocjacjom. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

W celu usprawnienia pracy prosimy o uprzednie telefoniczne potwierdzenie terminu stawienia się w Urzędzie. Podczas podpisywania umowy każdy właściciel/współwłaściciel budynku, jako strona Umowy, winien przedłożyć dowód osobisty. W przypadku współwłasności dopuszcza się podpisanie Umowy przez poszczególnych współwłaścicieli w innych terminach jednak nie później niż termin końcowy.

Mieszkańcy, którzy nie będą mogli osobiście przybyć do Urzędu Gminy w celu podpisania Umowy mogą działać poprzez wyznaczonego pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być podpisane w obecności i za poświadczeniem notariusza lub upoważnionego pracownika Gminy. Wzór pełnomocnictwa można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony internetowej Gminy. W przypadku mocodawców przebywających za granicą własnoręczność podpisu musi być poświadczona poprzez uzyskanie pieczęci (klauzuli) apostille (informacje dostępne na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille/).

Po podpisaniu umowy należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy Gminy, zgodnie z zapisami umowy.

Zwracamy uwagę, aby nie dokonywać żadnych wpłat bezpośrednio do rąk osób fałszywie podających się jako przedstawiciele Gminy, Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy.

W przypadku wątpliwości wyjaśnień udzielają pracownicy Urzędu Gminy pod numerem telefonu 13 44 20 005 lub Związku Gmin Dorzecza Wisłoki pod numerem telefonu 13 44 370 20.

 

WZÓR UMOWY KOLEKTORY SŁONECZENEWZÓR UMOWY KOLEKTORY SŁONECZENE

WZOR UMOWY PANELE FOTOWOLTAICZNE

KOSZTY JEDNOSTKOWE POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJIKOSZTY JEDNOSTKOWE POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI

REGULAMIN UCZESTNICTWAREGULAMIN UCZESTNICTWA

Porady prawne

 

Informujemy, że w bieżącym tygodniu porady prawne
dla mieszkańców
Gminy Osiek Jasielski udzielane będą
w czwartek dnia 07.06.2018r.
w godzinach 8.00 – 15.30 
w Urzędzie Gminy pok. 
Nr 14.