Gmina Osiek Jasielski

KRUS- Rehabilitacja lecznicza

logot

KRUS zaprasza rolników na rehabilitację leczniczą

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej.

Z rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem KRUS mogą korzystać osoby zagrożone całkowita niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujące odzyskanie tej zdolności w wyniku leczenia i rehabilitacji. Muszą one jednak spełniać określone kryteria dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. W związku z tym na turnusy rehabilitacyjne kierowane są osoby, które spełniają jeden z następujących warunków.

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  • podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek
    w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku
    o rehabilitację leczniczą, przy czym okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej,
  • mają ustalone prawa do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli tylko zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.


               Rehabilitacja lecznicza KRUS jest dobrowolna i jest realizowana w warunkach stacjonarnych.
Podstawą skierowania jest: wniosek o skierowanie sporządzony przez lekarza POZ prowadzącego pacjenta
lub prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy KRUS/komisji lekarskiej KRUS po 180 dniach pobierania zasiłku chorobowego albo po uzyskaniu okresowej renty rolniczej, a także w sytuacji, kiedy rolnik ubiega
się o rentę okresową. Rehabilitacja nie obejmuje emerytów i rencistów z rentą stałą. Kasa ponosi całkowite koszty rehabilitacji leczniczej, całodobowej opieki medycznej, a także koszty zakwaterowania i wyżywienia.
Osoba skierowana otrzymuje także zwrot kosztów dojazdu do zakładu rehabilitacji w postaci ryczałtu
za najtańszy środek transportu (w jedną stronę). Wniosek złożony przez rolnika w placówce terenowej
KRUS jest sprawdzany pod względem formalnym (pod kątem posiadanych uprawnień do korzystania z Kasy).
Po ustaleniu uprawnień wniosek jest weryfikowany merytorycznie przez lekarza - regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację. W przypadku decyzji pozytywnej rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu, a po uzgodnieniu terminu skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Rehabilitacja lecznicza jest realizowana w warunkach stacjonarnych w centrach i ośrodkach Kasy w formie turnusów rehabilitacyjnych (trwają one 21 dni). Pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu
17 dni zabiegowych. W czasie pobytu ma całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską. W miarę potrzeby
może zostać skierowany na niezbędne badania pomocnicze. Rehabilitacja jest całkowicie dobrowolna i w niczym
nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników z wyjątkiem prawa
do zasiłku chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej.


KRUS posiada Centra Rehabilitacji Rolników w; Horyniec Zdrój, Iwonicz Zdrój, Jedlec, Kołobrzeg, Szklarska Poręba oraz Świnoujście. W ośrodkach KRUS wskazaniami do rehabilitacji są schorzenia narządów układu ruchu, z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. W Kołobrzegu jest prowadzona także rehabilitacja osób
z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

                                                                                                              Placówka Terenowa KRUS w Jaśle

Pies poszukuje właściciela.

 

 

OGŁOSZENIE

PIES POSZUKUJE WŁAŚCICIELA

to 

Osoba, której zaginął pies lub osoba chętna do jego adopcji winna zgłosić się do Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim lub skontaktować się telefonicznie  tel. 13 44 200 05. Obecnie pies przebywa na terenie miejscowości Załęże.

Ćwiczenia Obrony Cywilnej

 

Zgodnie z Kalendarzowym Planem Działania, na podstawie Zarządzenia Nr 64/2018 Wójta Gminy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia  30.07.2018 r., w dniach 6 - 7 września 2018 r.  zostanie przeprowadzone gminne ćwiczenie zgrywające obrony cywilnej na temat: „ Realizacja zadań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej”.

Jednym z elementów ćwiczeń, w dniu 6 września 2018 roku pomiędzy godziną 9.00 a 15.00, będzie przeprowadzenie głośnej próby syren alarmowych w miejscowości Osiek Jasielski, polegającej na wyemitowaniu akustycznych sygnałów alarmowych – „ogłoszenie alarmu” i „odwołanie alarmu”.

Próba będzie miała charakter ćwiczebny i nie będzie związana z wystąpieniem żadnego zagrożenia. Sygnały alarmowe uruchomione będą przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. W związku z próbą alarmową nie należy podejmować żadnych działań.

Wójt Gminy Osiek Jasielski - Szef Obrony Cywilnej Gminy – Mariusz Pykosz

sygnaly alarmowe

oc

 

 

Informacja

 

 

qwe.png                                                                                                                            

                               Szanowni Mieszkańcy,            
                Niniejszym informujemy, że firma Voice Net S.A. realizuje na terenie Państwa Gminy projekt mający na celu budowę sieci światłowodowej. Sieć światłowodowa umożliwi dostarczenie do gospodarstw domowych oraz instytucji w Państwa Gminie usług szerokopasmowych: internet, telewizja, telefon.                
                Aktualnie mieszkańców Gminy odwiedzają przedstawiciele z legitymacją Voice Net S.A., którzy zbierają zgody na instalację w poszczególnych gospodarstwach domowych. Oczywiście samo wyrażenie zgody nie oznacza zawarcia Umowy o świadczenie usług. Zgoda właściciela posesji jest konieczna do dokonania przyłącza, przez które mogą być w przyszłości świadczone w/w usługi Dzięki wyrażeniu zgody zostanie dokonane darmowe przyłącze do budynku i można będzie skorzystać z usług szerokopasmowych: internet, telewizja, telefon w dowolnym czasie.
                Zaznaczamy, że z wybudowanego przyłącza będzie mógł korzystać każdy operator, który będzie miał chęć świadczyć usługi dla danego gospodarstwa domowego.      
                W sytuacji gdy ktoś nie wyrazi zgody, przyłącze będzie mogło być wykonane w przyszłości, natomiast już za odpłatnością, wtedy cena wynosić może ok. 2200 zł.       
Mieszkańcy są proszeni również o wypełnienie ankiet, które pozwolą na dostosowanie ofert do wymagań i potrzeb.             
Zachęcajmy do wyrażania zgód na dokonanie przyłącza przez wszystkich odwiedzanych mieszkańców.
                Niniejsza inwestycja niesie ogromne korzyści dla Gminy jak i wszystkich mieszkańców miejscowości gdzie realizowany będzie projekt, dlatego ważnym jest aby wszyscy mieszkańcy wyrażali zgodę na przejście kabla światłowodowego wzdłuż dróg.
Wszystkim powinno zależeć na tym, aby rozpiętość sieci światłowodowej była w Gminie jak największa. Im bardziej rozbudowana jest infrastruktura światłowodowa w danej Gminie, tym bardziej zyskuje na atrakcyjności z punktu widzenia mieszkańców jak i działających w niej przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów.     
                Zachęcajmy sąsiadów do wyrażania zgód ponieważ w hipotetycznej sytuacji gdy jedna osoba odmówi wydania zgody na przejście kabla przez jej posesje, może to doprowadzić do zablokowania całej inwestycji dla pozostałych zainteresowanych mieszkańców.
                Liczymy na to, że wspólnymi działaniami uda nam się zmniejszyć wykluczenie cyfrowe w naszym regionie.