Gmina Osiek Jasielski

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2013 rok w Gminie Osiek Jasielski

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje,że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 9/2013 Wójta Gminy Osiek Jasielski z dnia 15 marca 2013 roku, dotację z budżetu Gminy Osiek Jasielski na realizację zadań z zakresu: Pozalekcyjnych zajęć sportowych otrzymują:  1. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych ,,AKACJA”- dotacja w kwocie 4.000 zł – zgodna z przedłożoną ofertą

  2. LKS Czardasz Osiek Jasielski – dotacja w kwocie 4.500 zł – zgodna
    z przedłożoną ofertą

  3. LKS Zamczysko Mrukowa - dotacja w kwocie 4.500 zł – zgodna
    z przedłożoną ofertą                                                                                                                                               Wójt Gminy Osiek Jasielski

                                                                                                                                                          Mariusz Pykosz