Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie o sprzedaży działek

Wójt Gminy Osiek Jasielski

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski

 

1) Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie ewidencyjnym Osiek Jasielski bezpośrednio przy drodze powiatowej Nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza

[brutto]

Wysokość wadium w zł

1619/45

0,1696 ha

KS1J/00018003/2

24 973,00

1 200,00

1619/46

0,1650 ha

KS1J/00018003/2

24 314,00

1 200,00

1619/47

0,1645 ha

KS1J/00018003/2

24 241,00

1 200,00

1619/48

0,1634 ha

KS1J/00018003/2

24 084,00

1 200,00

1619/49

0,1636 ha

KS1J/00018003/2

24 113,00

1 200,00

1619/50

0,1645 ha

KS1J/00018003/2

24 241,00

1 200,00

 

W/w działki są objęte Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Osiek Jasielski Nr XLIX/285/2011 z dnia 29.10.2010r. z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Istnieje możliwość wykonania przyłączy kanalizacyjnych, elektrycznych oraz gazowych z sieci znajdujących się
w pobliżu.

 

Minimalne postąpienie wynosi 300,00 zł.

Przetarg odbędzie się 27 lutego 2013r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski
w sali konferencyjnej (I piętro).

 

 

2) Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona nr ewid. 1619/36; 1619/52 o łącznej powierzchni 1,4104 ha KW KS1J/00018003/2.

 

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza

[brutto]

Wysokość wadium w zł

1619/36

1919/52

1,4104 ha

KS1J/00018003/2

53 399,00

5 000,00

 

Działka oznaczona nr ewid. 1619/36 zabudowana jest budynkiem inwentarskim. Budynek nieużytkowany przez ok. 20 lat – stan techniczny ogólnie zły.

Działka oznaczona nr ewid.1619/52 stanowi zaplecze przewidziane do produkcji usługowej.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Osiek Jasielski Nr XLIX/285/2011 z dnia 29.10.2010r. przedmiotowe działki zostały ujęte w wyżej wymienionym planie z przeznaczeniem jako teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

Istnieje możliwość wykonania przyłączy kanalizacyjnych, elektrycznych oraz gazowych z sieci znajdujących się
w pobliżu.

 

Minimalne postąpienie wynosi 600,00 zł.

Przetarg odbędzie się 27 lutego 2013r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski
w sali konferencyjnej (I piętro).

 

3) Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie ewidencyjnym Osiek Jasielski z zapewnionym dostępem do drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski.

 

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza

[brutto]

Wysokość wadium w zł

1619/41

0,4593 ha

KS1J/00018003/2

50 590,00

3 000,00

1619/44

0,6621 ha

KS1J/00018003/2

79 399,00

4 000,00

W/w działki są objęte Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Osiek Jasielski Nr XLIX/285/2011 z dnia 29.10.2010r. jako teren zabudowy usługowej.

 

Minimalne postąpienie wynosi 800,00 zł.

Przetarg odbędzie się 27 lutego 2013r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski
w sali konferencyjnej (I piętro).

 

 

Wadium należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Osiek Jasielski nr 29 8627 1024 2004 6001 0476 0006, w takim terminie by wpłynęło na konto urzędu do dnia 25.02.2013r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na wyżej wymieniony rachunek. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium pozostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później jednak niż przez upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

 

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują:

- dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej),

- pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej),

- aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu,

- pełnomocnictwo notarialne (w przypadku osoby prawnej),

- oryginalny dowód wpłaty wadium.

 

 

Z dokumentacją geodezyjno-prawną można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski 112, pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu najpóźniej do dnia 25.02.2013r. (tel. 13 44 200 05).

 

mapa