Gmina Osiek Jasielski

Bezpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty nieodpłatną pomoc prawna. W całym kraju powstało ponad 1500 punktów, w których prawnicy świadczą pomoc prawną.

Na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje pięć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, którą świadczą adwokaci i radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.

Tymi punktami są:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle – mieści się w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka
     Edukacji Nauczycieli, ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło (Zespół Szkół Nr 4)
     Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
     (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 9:45 do 14:00
     W punkcie porad prawnych udzielają adwokaci .
 2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle – mieści się w budynku Przychodni nr 1
     Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Mickiewicza 4,
     38-200 Jasło
  Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
  (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 13:45 do 18:00
     W punkcie porad prawnych udzielają radcy prawni.
 3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Żmigrodzie – mieści się w budynku Gminnego

     Ośrodka   Kultury, ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród

     Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku

     (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 7:15 do 11:30.

     W punkcie porad prawnych udzielają radcy prawni.

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kołaczycach – mieści się w budynku Szkoły
       Podstawowej przy  ul. Szkolnej 7, 38-213 Kołaczyce
       Punkt świadczy nieodpłatna pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
       (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8:00 do 12:15
       W punkcie porad prawnych udzielają radcy prawni.
 2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Skołyszynie – mieści się w budynku
       Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa, Skołyszyn 283, 38-242 Skołyszyn
       Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
       (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 13:45 do 18:00  
       W punkcie porad prawnych udzielają adwokaci .

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod
       rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających
 2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
 3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie
     karnej
 4. Przeprowadzenie mediacji
 5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed
     mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zgłoszeń na poradę dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu :
13 448-64-77
(w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-12.00).