Gmina Osiek Jasielski

Turnysy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

 

 

 

 

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 r.

                Placówka Terenowa KRUS w Jaśle uprzejmie informuje, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wzorem lat ubiegłych organizuje w okresie wakacji letnich turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Mogą
z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 - 2011 r., których przynajmniej jedno
z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w KRUS z mocy ustawy lub na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej rok.

            Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę,
w leczeniu którego pozostaje dziecko. Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączyć formularz z informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego zawierające m. in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

(UWAGA! druki dostępne w Placówce Terenowej KRUS w Jaśle oraz na stronie internetowej www.krus.pl). Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z dołączonymi aktualnymi wynikami badań należy składać do tutejszej placówki
w terminie do 18 maja 2018 r. Jeżeli dziecko jest leczone w poradni specjalistycznej, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do rehabilitacji leczniczej.

            Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Prowadzą je Centra Rehabilitacji Rolników KRUS, które zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Kwalifikacji wniosku o skierowanie dziecka
na turnus dokonuje lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego oddziału regionalnego lub placówki terenowej. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

            Dzieci z województwa podkarpackiego:

- z wadami postawy i chorobami układu ruchu będą kierowane na turnus rehabilitacyjny do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 15.07-04.08.2018 r.,

- z chorobami układu oddechowego na turnus rehabilitacyjny do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju., w terminie od 19.07-08.08.2018 r.

            Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać
w PT KRUS w Jaśle pod nr tel. 134435417, 134437143 (Krzysztof Bartusiak, Agnieszka Kieca ) oraz na stronie internetowej Kasy w zakładce rehabilitacja.