Gmina Osiek Jasielski

Informacja dot. sortowania odpadów.

 

      W związku, iż dnia 1 lipca 2017r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, Rada Gminy w Osieku Jasielskim po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwaliła zmianę Uchwały Nr XX/116/2016 z  dnia 22 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek Jasielski.

         Mając na uwadze powyższe oraz potrzebę zwiększenia poziomu recyklingu na rok 2017 – 20%, oraz lata następne: 2018 – 30%, 2019 – 40%, 2020 – 50%, zwracamy się o nie wrzucanie do worka czarnego odpadów, które można wysegregować, tj.: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, odpady ulegające biodegradacji oraz popiół, które powinny się znaleźć w oddzielnych workach. Mieszając odpady zwiększamy ilość odpadów niesegregowanych, których obecnie cena jest bardzo wysoka i wynosi: 361.80 zł/tona . Odpady zmieszane trafiają do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Krośnie. Urząd Marszałkowski w Planie Gospodarki Odpadami
dla Województwa Podkarpackiego wyznaczył Instalacje w Krośnie jako jedną, gdzie gmina może przekazać odpady zmieszane. Jeżeli nie zmniejszy się ilości odpadów zmieszanych, Gmina Osiek Jasielski będzie zmuszona podnieść opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

PROSIMY O ZWRACANIE UWAGI NA SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW.

         FIRMA P.P.H.U.  „EKOMAX” Kotulak Jerzy, 38-200 Jasło będzie kontrolowała sposób segregacji bezpośrednio na posesjach. Nieposegregowane lub posegregowane nieprawidłowo odpady nie zostaną zabrane, a informacja ta zostanie przekazana do gminy. SPOWODUJE TO NALICZANIE STAWKI WYŻSZEJ TAK JAK ZA ODPADY ZMIESZANE.

         Prosimy o staranne segregowanie odpadów co pozwoli na utrzymanie stawek opłat za odpady na dotychczasowym poziomie.

Niespełnienie powyższych warunków segregacji spowoduję naliczanie opłaty w wyższej kwocie, tak jak za odpady niesegregowane!!!

13,00 zł od 1 osoby - miesięcznie (zamiast 5,20 zł od osoby miesięcznie - odpady segregowane)
Poniżej grafika przedstawiająca sposób segregacji odpadów.