Gmina Osiek Jasielski

Zawiadomienie

 

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

         Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289
z późn. zm.) zawiadamiam, że od 1 października 2017 roku będą obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

         Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/193/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski
z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
na terenie Gminy Osiek Jasielski od dnia 1 października 2017 roku miesięczne stawki opłat będą wynosiły:

- 5,20 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,

- 13,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny.

 

W związku ze zmianą stawek właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych
w deklaracji.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania przez właścicieli nieruchomości nowych deklaracji.

Płatności należy dokonywać w kasie urzędu gminy, u sołtysa lub na indywidualny rachunek bankowy, inny dla każdego płatnika.

Zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.)
w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej
w zawiadomieniu zostanie wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty.

                                                                           Wójt Gminy Osiek Jasielski