Gmina Osiek Jasielski

Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew – od 17 czerwca 2017r.

Urząd Gminy Osiek Jasielski informuje, że od dnia 17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmienią się przepisy dotyczące wycinki drzew.

Nowelizacja, wprowadzona ustawą z dnia 11 maja 2017 rok

u o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017r. poz 1074), która weszła w życie
17 czerwca 2017 roku, wprowadza istotne zmiany w zasadach wycinki drzew. Poniżej przedstawiamy jej najważniejsze zapisy:

 1. OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA WYCINKI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Zapis nowej ustawy nałożył na osoby fizyczne, który planują usunięcie rosnących na ich nieruchomości drzew,  na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek zgłaszania wójtowi zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:

 • 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
 • 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
 • 50 cm w przypadku pozostałych drzew.

Drzewa o mniejszych niż podane powyżej obwodach można usuwać z prywatnych nieruchomości bez konieczności dokonywania zgłoszenia.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
 • rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenie (do pobrania tutaj) można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do siedziby Urzędu Gminy Osiek Jasielski – 38-223 Osiek Jasielski 112

Obowiązek zgłaszania wycinki nie dotyczy drzew usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

 1. PROCEDURA ADMINISTRACYJNA PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA
 • W terminie 21 dni organ przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół.
  UWAGA: gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w punkcie 1, na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni – nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 21 dniowego terminu.
 • W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni.
  UWAGA: za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. W związku z tym informacja o wniesieniu sprzeciwu może dotrzeć do zgłaszającego wycinkę w terminie dłuższym niż 14 dni. Najlepiej po upływie 14 dni sprawdzić w Urzędzie czy nie zgłoszono sprzeciwu do wycięcia, gdyż wycinka drzewa, w stosunku do którego zgłoszono sprzeciw zagrożone jest karą finansową.
 • Organ, do którego wniesiono zgłoszenie, może wnieść sprzeciw w przypadku:
  – lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  – lokalizacji drzewa na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  – lokalizacji drzewa na terenach objętych formami ochrony przyrody
  –    spełniania przez drzewo kryteriów, które zostaną ustalone w rozporządzeniu ministra do spraw środowiska dot. uznawania przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody – w tym zakresie ustawa zacznie obowiązywać po wejściu w życie w/w rozporządzenia. Minister ma 6 miesięcy na wydanie tego rozporządzenia.
 • Organ, do którego wniesiono zgłoszenie musi wnieść sprzeciw w przypadku:
  – jeżeli zgłoszenie dotyczy drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,
  – nie uzupełnienia zgłoszenia, w stosunku do którego został nałożony taki obowiązek.
 • Wydanie decyzji o sprzeciwie stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (należy wtedy złożyć do Urzędu Gminy Osiek Jasielski wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa – taki jak obowiązywał przed 1 stycznia 2017r. – i uzyskać stosowną decyzję zezwalającą na wycinkę).
 1. OGRANICZONY CZAS OBOWIĄZYWANIA ZGŁOSZENIA

Zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie
6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin. Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia. Procedura zgłoszenia jest taka sama jak opisana w punkcie 2.

 1. OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z WYCIĘCIEM DRZEWA PO ZGŁOSZENIU

Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

 1. ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE

Zgodnie z nowelizacją ustawy, usunięcie drzew:

 • bez stosownego zgłoszenia,
 • przed dokonaniem oględzin przez organ,
 • w przypadku sprzeciwu organu,

skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

 1. ZMIANY DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających  drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.
Wycinka drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

 • 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
 • 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
 • 50 cm w przypadku pozostałych drzew,

wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew, wydawanej przez wójta, a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 1. STAWKI OPŁAT ZA WYCINKĘ

Na mocy nowej ustawy w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie. Do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. dla drzew – 500 zł/1 cm obwodu pnia drzewa, dla krzewów – 200 zł/1 m2 powierzchni.