Gmina Osiek Jasielski

Obwieszczenie KRUS

Informacja ważna dla osób ubezpieczonych w KRUS prowadzących dodatkowo
pozarolniczą działalność gospodarczą

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina o zbliżającym się
terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej
kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów
z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl przepisu art. 5 a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 277, z późno zm.) rolnik
kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym
prowadzeniu pozarolniczej działalność gospodarczej zobowiązany jest do dnia 31 maja
złożyć w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota
graniczna należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów
z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota graniczna za 2016 r. wynosi 3.258 zł.

Przekroczenie obowiązującej w roku 2016 kwoty granicznej podatku dochodowego
od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia
albo oświadczenia w KRUS o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów
z pozarolniczej działalności gospodarczej w terminie do 31 maja 2017 r. będzie skutkowało
ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników.