Gmina Osiek Jasielski

Zapytanie ofertowe nagłośnienie i obsługa oświetlenia

Osiek Jasielski, 27.02.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: wynajmu nagłośnienia, oświetlenia oraz agregatu prądotwórczego

wraz z obsługą techniczną podczas imprezy plenerowej "Dni Osieka 2017"

I. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim

38-223 Osiek Jasielski

NIP: 685-20-40-542

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na wynajmie nagłośnienia, oświetlenia oraz agregatu prądotwórczego o mocy 100 kW wraz z obsługą, montażem i demontażem urządzeń podczas imprezy masowej, kulturalno - rozrywkowej "Dni Osieka 2017" w dniach 06.08 - 07.08

Po stronie Agencji leży:

 1. Dostarczenie, montaż i obsługa nagłośnienia zgodnie z riderem zespołów: Playboys, DODA z zespołem VIRGIN oraz Baciary
 2. Dostarczenie, montaż i obsługa oświetlenia zgodne z riderem zespołów: Playboys, DODA z zespołem VIRGIN oraz Baciary
 3. Dostarczenie i obsługa agregatu prądotwórczego o mocy 100 kW.
 4. Dostarczenie i instalacja WIEŻ LAYHER wysokość 8 metrów.
 5. Dostarczenie i instalacja barierek ciężkich w ilości 20 szt.
 6. Dostarczenie i instalacja barierek lekkich w ilości 20 szt.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

06.08 - 07.08.2017 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osieku Jasielskim.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania(załącznik nr 3).
 2. Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Oferta powinna:

 1. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
 2. być złożona przez firmę specjalizującą się w nagłaśnianiu imprez plenerowych
 3. podpisana czytelnie przez wykonawcę
 4. referencje

   3. Wykonawca dołączy do oferty :

     - Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 4)

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2017 r. do godz. 14.00 w biurze Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim w zabezpieczonej kopercie opisanej:

"Koszty wynajmu nagłośnienia, oświetlenia, agregatu prądotwórczego i płotków"

VI. OCENA OFERT

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:

- cena

- referencje

- dotychczasowa współpraca

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez cały okres umowy i nie podlega waloryzacji.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Antoni Marchewka - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim tel. 13 44 200 24 lub 604 699 700 - od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.
 2. Oferty niekompletne będą odrzucone.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
 5. Po wyborze Wykonawcy, zamawiający podejmie dyskusję w celu szczegółowych warunków realizacji zamówienia.

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Rider techniczny zespołu Playboys (załącznik nr 1)
 2. Rider techniczny DODY z zespołem VIRGIN(załącznik nr 2)
 3. Rider techniczny zespołu Baciary
 4. Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 3

Formularz ofertowy