Gmina Osiek Jasielski

Informacja Odnawialne Źródła Energii

Szanowni Mieszkańcy Gminy Osiek Jasielski

Gmina Osiek Jasielski, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie mieszkańców, przystąpiła do przygotowania wspólnego Projektu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. W imieniu Gmin, o dofinansowanie tego Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, III Osi priorytetowej Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE ubiegać się będzie Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w niniejszym Projekcie, w ramach którego planowany jest montaż następujących rodzajów instalacji:

 • kolektorów słonecznych – służących do uzyskania ciepłej wody użytkowej podgrzewanej energią słoneczną,
 • instalacji fotowoltaicznych – służących do pozyskania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego; zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będzie możliwa odsprzedaż nadmiaru energii, natomiast 80% oddanej do sieci energii będzie można odzyskać w formie tzw. opustu – zmniejszenia rachunku za energię elektryczną w okresie, gdy energii produkowanej przez instalację jest za mało na potrzeby gospodarstwa domowego,
 • kotłów biomasowych piątej generacji – służących do ogrzewania domu z pieca biomasowego
  o niskiej emisji;
  warunkiem jest likwidacja dotychczasowego źródła ciepła i zastąpienie go nowym kotłem na biomasę,
 • pomp ciepła – służących do uzyskania ciepłej wody użytkowej za pomocą energii termalnej pozyskanej z powietrza.

Szacunkowe koszty całkowite ww. instalacji określone są w opisach poszczególnych typów instalacji, natomiast ostateczne wartości instalacji zostaną określone po przeprowadzeniu postępowania przetargowego po uzyskaniu dofinansowania.

Projekt zakłada dofinansowanie inwestycji w maksymalnej wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 30% wartości instalacji.

Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w Projekcie jest w szczególności:

 • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Osiek Jasielski,
 • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja,
 • brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy,
 • złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej Deklaracji przystąpienia do Projektu,
 • dokonanie przez właściciela budynku wpłaty (wkładu własnego) na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Osiek Jasielski, po uzyskaniu dofinansowania,
 • podpisanie przez właściciela budynku z Gminą Osiek Jasielski umowy regulującej prawa i obowiązki stron związanych z realizacją Projektu, po uzyskaniu dofinansowania.

W zależności od rodzaju wybranej instalacji mogą być konieczne do spełnienia dodatkowe warunki
o charakterze technicznym. Szczegółowa informacja o tych warunkach zostanie podana oddzielnie.

Realizacja Projektu planowana jest do 31.12.2018 r., pod warunkiem uzyskania dofinansowania (orientacyjny termin rozstrzygnięcia przez Instytucję Zarządzającą RPO WP konkursu:
lipiec 2017 r.).

Zaznaczyć należy, że o zakwalifikowaniu się do ww. Projektu będzie decydowała suma uzyskanych punktów na etapie weryfikacji Deklaracji Mieszkańców w oparciu o kryteria udziału w Projekcie,
o których mowa w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilka Deklaracji, wówczas data i godzina złożenia tych Deklaracji będzie decydować o zakwalifikowaniu się do Projektu.

 

Procedura postępowania:

 

 • W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć
  w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski Deklarację przystąpienia do Projektu, według Załącznika do niniejszej informacji w terminie od 12.12.2016 r. do 23.12.2016 r., w godzinach pracy Urzędu.

 

Deklaracja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu www.osiekjasielski.pl i www.biuletyn.net/osiekjasielski w zakładce Odnawialne Źródła Energii oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu pod adresem:

 

Urząd Gminy Osiek Jasielski

 

38-223 Osiek Jasielski 112

 

pokój nr 2

 

Wypełnione Deklaracje należy składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski,
w pokoju nr 2.

 

 • Po zebraniu i weryfikacji Deklaracji od osób zainteresowanych zostanie utworzona lista osób przystępujących do Projektu, w oparciu o zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą RPO WP kryteria.

 

 

 

Uwagi:    Ilość instalacji odnawialnych źródeł energii może być ograniczona wysokością otrzymanej dotacji.

 

Wyżej wymienione warunki obowiązują we wszystkich Gminach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przystępujących do niniejszego Projektu.

 

W Gminie Osiek Jasielski informacje o Projekcie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski w pokoju nr 2, tel. 13 442 00 05 wew. 36.

 

Z poważaniem

       Mariusz Pykosz

Wójt Gminy Osiek Jasielski