Gmina Osiek Jasielski

Informacja

Uprzejmie informuję, że trwają zaawansowane prace nad opracowaniem dokumentów programowych regulujących zasady i wymogi uczestnictwa mieszkańców w Projekcie „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.1 Rozwój OZE.

Planowany termin naboru deklaracji przystąpienia do ww. Projektu: 12-23.12.2016 r.

Zaznaczyć należy, że nie termin złożenia deklaracji będzie decydował o zakwalifikowaniu się do ww. Projektu,
ale suma uzyskanych punktów na etapie weryfikacji wniosków mieszkańców w oparciu o kryteria udziału w Projekcie.
W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilka Deklaracji, wówczas data i godzina złożenia tych Deklaracji będzie decydować o zakwalifikowaniu się do Projektu.

Wójt Gminy Osiek Jasielski

Mariusz Pykosz