Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie wyboru ławników

 

Ogłoszenie Przewodniczącego
Rady Gminy Osiek Jasielski
w sprawie wyboru ławników

Informuję, że z końcem 2015 roku upływa czteroletnia kadencja ławników w sądach powszechnych wybranych w 2011 roku.

W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie zwrócił się do Rady Gminy Osiek Jasielski z prośbą o dokonanie wyboru ławników do:

  1. Sądu Rejonowego w Jaśle – 2 ławników,
  2. Sądu Rejonowego w krośnie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 1 ławnika

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133), kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

  • prezesi właściwych sądów,
    • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
    • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
• jest nieskazitelnego charakteru;
• ukończył 30 lat;
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
• nie przekroczył 70 lat;
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
• posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:


• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

• adwokaci i aplikanci adwokaccy;

• radcy prawni i aplikanci radcowscy;

• duchowni;

• żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

• funkcjonariusze Służby Więziennej;

• radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.


• dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

• do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Koszt opłaty:

• za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
• za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Osiek Jasielski po upływie terminu tj. po dnia 30 czerwca 2015 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa wyżej, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór udostępniony jest:

• na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim: http://www.osiek-jasielski.ires.pl.

• na oficjalnej stronie Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim: http://osiekjasielski.pl.

• w budynku Urzędu Gminy w Osieku Jasielskiego 112 : 1. Piętro w sekretariacie - pokój Nr 8 lub 2. piętro w Biurze Obsługi Rady Gminy - pokój nr 17.

• za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl

Wypełnione karty zgłoszenia wraz załącznikami można składać w dniach pracy Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim, tj.:

• w poniedziałek, wtorek, środa - w godzinach od 7.30 do 15.30,
• w czwartek - w godzinach od 7.30 do 16.30, oraz
• w piątek – w godzinach od 7.30 do 14.30.

Wybory ławników odbędą się w terminie do końca października 2015 r.

Informacji związanych z wyborami ławników udziela Biuro Rady Gminy Osiek Jasielski tel. 13/44 20 005, wew. 22

 Przewodniczący Rady Gminy

Osiek Jasielski

mgr Daniel Socha

 

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

Oświadczenia kandydata na ławnika

Zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego