Gmina Osiek Jasielski

IV ustny nieograniczony przetarg

Wójt Gminy Osiek Jasielski

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski

1) Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie ewidencyjnym Osiek Jasielski 

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dostępem drogami wewnętrznymi do drogi powiatowej Nr 1894R  Świerchowa - Osiek Jasielski - Samoklęski

tab1

W/w nieruchomości są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Osiek Jasielski Nr XLIX/285/2011 z dnia 29.10.2010r. z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Istnieje możliwość wykonania przyłączy kanalizacyjnych, elektrycznych oraz gazowych z sieci znajdujących się
w pobliżu.

Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się 31 marca 2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski
w sali konferencyjnej (I piętro).

2) Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Osiek Jasielski. Obsługa komunikacyjna drogami wewnętrznymi z dostępem do drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski.

 

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza

[brutto]

Wysokość wadium w zł

1619/79

0,6000 ha

KS1J/00018003/2

54 391,00

3 000,00

 

W/w działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Osiek Jasielski Nr XLIX/285/2011 z dnia 29.10.2010r. jako teren zabudowy przemysłowej.

Minimalne postąpienie wynosi 1 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 31 marca 2015r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski
w sali konferencyjnej (I piętro).

Wadium należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Osiek Jasielski nr 29 8627 1024 2004 6001 0476 0006, w takim terminie by wpłynęło na konto urzędu do dnia27.03.2015r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na wyżej wymieniony rachunek. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium pozostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują:

- dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej),

- pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej),

- aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu (w przypadku osoby prawnej)

- pełnomocnictwo notarialne (w przypadku osoby prawnej),

- oryginalny dowód wpłaty wadium.

Z dokumentacją geodezyjno-prawną można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski 112, pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu najpóźniej do dnia 27.03.2015r. (tel. 13 44 200 05).

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski

Mariusz Pykosz