Gmina Osiek Jasielski

Rozwój Klubów Seniora na terenie Gminy Osiek Jasielski

Tytuł projektu:  Rozwój Klubów Seniora na terenie Gminy Osiek Jasielski

 

Zadanie 1 : Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Samoklęskach

Zadanie 2 : Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Osieku Jasielskim

Zadanie 3 : Utworzenie 10 miejsc i zapewnienie ich funkcjonowania w Klubie

Seniora w Świerchowej

W ramach zadań zapewnione zostanie funkcjonowanie 3 Klubów Seniora, w ramach których prowadzone będą zajęcia integracyjno– aktywizujące, prozdrowotne, kulturalne i edukacyjne, rozwijające pasję, warsztaty tematyczne, szkolenia z obsługi komputera, zorganizowane wyjazdy i imprezy okolicznościowe, wsparcie psychologa, zajęcia z zakresu aktywności ruchowej

Zakupiony zostanie m. in. zestaw do ćwiczeń manualnych, sensorycznych i ruchowych, zestaw gier zręcznościowych, zestaw ogrodowy, szachy ogrodowe, zestaw do nordic walking.

 

Grupy docelowe:

60 osób w wieku 60+, które zamieszkują woj. podkarpackie, pow. jasielski,

gminę wiejską Osiek Jasielski i potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z

powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności, w tym:

  1. 25 osób – Klub Seniora w Samoklęskach
  2. 25 osób – Klub Seniora w Osieku Jasielskim
  3. 10 osób – Klub Seniora w Świerchowej

 

Cel projektu:

Zapewnienie dostępu do dobrych jakościowo, trwałych i przystępnych cenowo usług

społecznych świadczonych lokalnie na rzecz 60 osób w wieku 60+ potrzebujących

codziennego wsparcia zamieszkujących Gminę Osiek Jasielski w ramach działalności

sieci Klubów Seniora.

 

Główne rezultaty które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:

Liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę wsparcia lub podniosły jakość oferowanych usług podmioty - 1

Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej - 60 szt.

Liczba osób, u których nastąpiła poprawa kondycji psycho-fizycznej w wyniku

 udzielonego wsparcia - 48 osób, w tym 36 kobiet

 

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 495 189,48 zł

#FunduszeUE