Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania

Działając w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (t.j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 1079 z póź.zm.), Wójt Gminy Osiek Jasielski ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia  na lata 2021 – 2027, Priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko, Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu - Nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23.

Zarządzenie nr 119/2023

Załącznik nr 1 do zarządzenia - regulamin

Wzór oferty współpracy