Gmina Osiek Jasielski

Podpisano umowę na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody oraz zaprojektowanie sieci wodociągowej dla miejscowości Pielgrzymka”

W dniu 5 czerwca 2023 roku Wójt Gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski podpisał umowę z Zakładem Usługowo- Produkcyjno- Handlowym „ HAŻBUD”  spółka z o.o w Gorlicach na zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i wykonanie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody oraz zaprojektowanie sieci wodociągowej dla miejscowości Pielgrzymka”. Zadanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach:

Etap I obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania zadania oraz Etap II, który obejmuje wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. W ramach zamówienia planuje się:

- budowę ujęcia wody z rzeki Kłopotnica na dz.nr 1852/1,

- budowę stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią oraz zbiornikiem magazynowym 

  wody surowej i uzdatnionej , zlokalizowanej na dz.nr 524/1,

- budowę dopływu wody z projektowanego ujęcia poprzez studnię zbiorczą do stacji

   uzdatniania wody,

- wykonanie rurociągu popłucznego o dług. ok 277m,

- wykonanie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 1300 mb.

 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 5 394 000,00 zł. Na  realizację tego zadania Gmina Osiek Jasielski otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję ogólną z  przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 2 345 447,00 zł. Wkład własny Gminy Osiek Jasielski na ten cel to kwota 3 048 553,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w terminie do 5 września 2025 roku.