Gmina Osiek Jasielski

Zakończenie realizacji V edycji projektu systemowego "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE OSIEK JASIELSKI"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego

INFORMACJA DOTYCZACA   ZAKOŃCZENIA REALIZACJI V EDYCJI  PROJEKTU SYSEMOWEGO  p t  „ CZAS NA AKTYWNOŚC  W GMINIE OSIEK JASIELSKI”. Programu Operacyjnego Kapitał ludzki .

 

                       Realizowany w okresie od  01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

 

 

        Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim  informuje, że                             z dniem 31.12.2013 r. kończy się   realizacja V Edycji Projektu systemowego  pt” Czas na aktywność w Gminie Osiek Jasielski” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet  VII „ Promocja integracji społecznej”,  Działanie 7.1 –„ Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji „  Poddziałanie  7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „.

 

     W ramach projektu objęto aktywną integracją 9  uczestników   korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących na terenie Gminy Osiek Jasielski: z tego - 4 mężczyzn oraz 5 kobiet. 

 

    Uczestnicy projektu zostali objęci  kompleksowym wsparciem przez zastosowanie konkretnych narzędzi w postaci : pracy socjalnej, kontraktów socjalnych ,instrumentów aktywnej integracji  o charakterze aktywizacyjnym .

 

   Beneficjanci uczestniczyli w następujących formach wsparcia :

    - warsztaty psychologiczne

   - indywidualne wsparcie dla każdego uczestnika projektu

   - warsztaty zawodowe

   - doradztwo zawodowe indywidualne

   - praca socjalna /kontrakty socjalne/

   - zasiłki celowe

   - staż pracy

 

Głównym zadaniem szkolenia było podniesienie motywacji do działania i samodzielnego podejmowania  aktywności zawodowej , wzrost kompetencji   i umiejętności społecznych Wszyscy uczestnicy kursu  otrzymali certyfikat uczestnictwa „ Warsztaty doradztwa zawodowego  „ oraz certyfikat  uczestnictwa „ Warsztaty psychologiczne „

 

 

                       

 

 

W ramach aktywnej integracji 5 kobiet uczestniczyło w kursie „Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu „ „ poświadczone zaświadczeniem  o ukończeniu kursu  z przygotowaniem praktycznym i teoretycznym  do zawodu.

 

  1. w ramach projektu  sfinansowano  badania lekarskie w związku                                z możliwością podjęcia  kursów i zatrudnienia

 

4 mężczyzn  ukończyło kurs „ technolog robót wykończeniowych „ z przygotowaniem

teoretycznym oraz praktycznym do zawodu poświadczone zaświadczeniem o ukończeniu kursu.  

 

 

Uczestnicy projektu objęci byli ponadto wsparciem finansowym w postaci zasiłków celowych który stanowił  wkład własny Gminy .

 

Wszyscy uczestnicy projektu wyrazili swoje zadowolenie , wysoko ocenili wartość zajęć, nastąpił u nich wzrost motywacji i aspiracji zawodowych ,nastąpiło  podniesienie poziomu samooceny, nastąpił rozwój zdolności   motywacyjnych , oraz zwiększenie wiary Beneficjentów Projektu we własne siły. Z pespektywy czasu doceniają  udział                           w projekcie.

 

Opisane wyżej rezultaty przyczynią się do zmniejszenia poczucia bezradności, umocnienie więzi rodzinnych – nastąpi poprawa warunków materialno- bytowych klientów pomocy społecznej i nastąpi przywrócenie ich do prawidłowego funkcjonowania w środowisku.

 

 

W dniu 18 .12.2012 r. odbyło się seminarium  podsumowujące IV Edycję Projektu                    w Gminnym Domu Kultury w Osieku Jasielskim. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele  władz samorządowych, przedstawiciel  firmy szkoleniowej , pracownicy socjalni realizujący pracę socjalną w formie kontraktów socjalnych, zespół projektowy oraz 9 uczestników projektu /4 mężczyzn, 5 kobiet /.

 

 

O potrzebie realizacji projektu i jego efektach mówiła Pani Kierownik GOPS /koordynator projektu /.  .

 

Spotkanie miało charakter świąteczny . Wszystkim uczestnikom wręczono certyfikaty ukończenia kursu oraz małe upominki w formie zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych rodziny.

 

Uczestnicy projektu wypowiadali się pozytywnie o prowadzonych zajęciach , mieli okazję się poznać, zintegrować , wymienić doświadczenia i spostrzeżenia.

Wszystkim podziękowano za udział w projekcie , oraz złożono życzenia świątecznie i noworoczne. Spotkanie odbyło się w miłej przyjaznej atmosferze .  

  

 Koordynator Projektu:  Kierownik GOPS Romanek Józefa