Gmina Osiek Jasielski

Kontynuacja programu „Poznaj Polskę” – od 1 marca rusza nabór wniosków

Obraz Andrzej Rembowski z Pixabay
 
1 marca ruszy kolejny nabór wniosków w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Budżet naboru wyniesie 100 mln. złotych a wspomniane środki zostaną podzielone na województwa proporcjonalnie do liczby uczniów.
Wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” będzie można składać od 1 marca br. Na ten cel w 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy rekordową kwotę 100 mln zł, z czego 50 mln zł będzie przeznaczone na realizację wycieczek szkolnych do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. Kolejne 50 mln zł zostanie przeznaczone na wycieczki zorganizowane w roku szkolnym 2022/2023 (wrzesień – grudzień).
Organ prowadzący szkołę będzie mógł złożyć:
– w przypadku szkoły podstawowej:
– maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,

– maksymalnie 4 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
– maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów,
– w przypadku szkoły ponadpodstawowej:
– 1 wniosek o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,

– maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
– maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów,
– w przypadku zespołu szkół:
– maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej oraz maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, które wchodzą w skład zespołu.
W ramach planowanej wycieczki należy zwiedzić:
– co najmniej 2 punkty edukacyjne podczas wycieczki jednodniowej,

– co najmniej 4 punkty edukacyjne podczas wycieczki dwudniowej,
– co najmniej 6 punktów edukacyjnych podczas wycieczki trzydniowej.
W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:
– jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,

– dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
– trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł,
– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.
Termin poniesienia wydatków, dla środków pochodzących z dotacji jak i dla środków finansowego i niefinansowego wkładu własnego, powinien następować od dnia zawarcia porozumienia/umowy do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w roku szkolnym 2021/2022, nie później niż do dnia 24.06.2022 r.
Procedura składania wniosków
1. Nauczyciel informuje dyrektora o chęci skorzystania z wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”.
2. Dyrektor szkoły zgłasza takie zapotrzebowanie do organu prowadzącego na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
3. Organ prowadzący, korzystając z formularza dostępnego w Krajowym Systemie Danych Oświatowych, przekazuje wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki.