Gmina Osiek Jasielski

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.osiekjasielski.pl

 

Wstęp Deklaracji

 

Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, adres: 38-223 Osiek Jasielski 112, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Osiek Jasielski www.osiekjasielski.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

 

 •  Data publikacji strony internetowej: 01.09.2012 r.
 •  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.03.2024 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany dokumentów)
 • na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej
 • udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej
 • nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem
 • strona używa grafik aby przedstawić tekst
 • brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów
 • kod strony internetowej nie jest wolny od błędów
 • na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych

 

wyłączenia:

 • część materiałów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.01.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu „ / ”.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panem Pawłem Mastejem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod numerem 13 442 00 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Gminy prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne. Wejście dolne jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, natomiast wejście górne jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (schody, brak pochylni oraz windy). Drzwi wejściowe dolne mają szerokość 150 cm i otwierają się na zewnątrz, drzwi wejściowe górne mają szerokość 90 cm i otwierane są na zewnątrz (nieautomatyczne).

Budynek składa się z parteru i dwóch pięter, nie ma windy.

Sekretariat zlokalizowany jest na I piętrze.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku i nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przed urzędem wydzielone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

 

Nad wejściem do budynku Urzędu i wewnątrz nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy drzwiach znajdują się tabliczki z napisami w alfabecie Braille’a, kontrastowe, druku powiększony dla osób niewidomych i słabowidzących. Schody są oznakowane kontrastowym kolorem.

 

W Urzędzie brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem korzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego
w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Osoba mająca problemy w komunikowaniu się może załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat
i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest załatwienie spraw w urzędzie.

 

Pracownicy obsługują osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózku inwalidzkim po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nr telefonu: 13 44 20 005

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Koordynator do spraw dostępności Urzędu Gminy Osiek Jasielski:

Ilona Stachurska

tel. 13 442 00 05

 

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2024:

Plan działania

Plan działania [doc]

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Urząd Gminy Osiek Jasielski informuje, że:

Urząd Gminy Osiek Jasielski (dalej: „Urząd”, „my”) podczas realizacji swoich zadań przetwarza Państwa dane osobowe.  Na każdym etapie przetwarzania, przykładamy szczególną staranność aby Państwa dane były bezpieczne, czyli nie zostały zniszczone lub sfałszowane oraz nie zostały ujawnione osobom nieuprawnionym.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?
Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność, np. zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie danych.

Administrator
Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Osiek Jasielski (38-223 Osiek Jasielski 112).

Inspektor Ochrony Danych
Gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, prosimy o przesłanie e-maila na adres powołanego inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjnego listu na adres:
Rafał Buglewicz
Inspektor Ochrony Danych
Urząd Gminy Osiek Jasielski
38-223 Osiek Jasielski 112

Cel i podstawa prawna przetwarzania
Urząd Gminy Osiek Jasielski przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mają różne podstawy prawne przetwarzania. W większości przypadków przetwarzamy dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit e RODO).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Podczas przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?
Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Wójt Gminy Osiek Jasielski jako administrator odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli macie Państwo pytania lub prośby dotyczące zakresu i sposobu realizacji swoich praw, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składanie wniosków
Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności. Najlepszą metodą jest złożenie odpowiedniego wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP  przy użyciu formularza „pismo ogólne” lub drogą pocztową. Wniosek można również złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski.

Dostęp do danych osobowych
Osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, to jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Na wniosek dostarczymy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Zmiana danych osobowych (sprostowanie)
Zmiany (aktualizacji, sprostowania) swoich danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie wniosku w sposób wskazany wyżej lub – w odpowiednich przypadkach – zmianę danych osobowych przechowywanych w aplikacji, w której dokonano rejestracji.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba fizyczna ma prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym w momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Ograniczenie przetwarzania danych przysługuje m.in. w przypadku. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości tych danych.

Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać m.in. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Wójta Gminy Osiek Jasielski albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane mogą być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Prawo do przenoszenia danych do innego administratora przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Skarga do organu nadzorczego
Osoby, które uznają, że przetwarzanie danych jest niezgodne z RODO, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Przepisy prawa regulujące przetwarzanie danych osobowych:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych czynności/spraw realizowanych w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski znajdziecie Państwo poniżej:

 

Referat Organizacyjno-Administracyjny i Kadr (OA)

Referat Finansowo-Budżetowy (FB)

Referat Gospodarki Przestrzennej , Rolnictwa i Ochrony Środowiska (GPRiOŚ)

Referat Spraw Obywatelskich (USC)

 

 

Czystsze Powietrze

tworzywa1

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

 

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

 

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

czyste powietrze

  

 

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że:

 

 •                 Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

 •   Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.

 •            Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

 

 

Pomocne linki:

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY OSIEK JASIELSKI

 

www.plasticeurope.pl

 

http://misja-emisja.pl/

 

http://www.niskaemisja.pl/

 

http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/