Gmina Osiek Jasielski

Gmina Osiek Jasielski pozyskała środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 2 czerwca 2023 roku Andrzej Stachurski – Wójt Gminy Osiek Jasielski  przekazał sprzęt gastronomiczny dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Osiek Jasielski o łącznej wartości 20.000,00 zł.

Do projektu przystąpiło cztery  KGW z terenu Gminy Osiek Jasielski:

  1. Koło Gospodyń Wiejskich w Osieku Jasielskim
  2. Koło Gospodyń Wiejskich w Załężu
  3. Koło Gospodyń Wiejskich w Czekaju
  4. Koło Gospodyń Wiejskich w Pielgrzymce

Warunkiem otrzymania  dofinansowania był wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz organizacja  wydarzenia lub akcji, której tematyka będzie związana z przeciwdziałaniem przestępczości.

 Dzięki realizacji zadania dzieci i młodzież, a także ich rodzice i opiekunowie z terenu Gminy Osiek Jasielski mogą uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez KGW. Z uwagi na realizację różnego rodzaju warsztatów kulinarnych niezbędny był zakup sprzętu kuchennego i wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz zakup produktów spożywczych. Praca z uczestnikami podczas warsztatów to szansa na propagowanie zdrowego stylu życia i zdrowego współzawodnictwa. Inwestycja w rozwój Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Osiek Jasielski to działalność na rzecz dzieci, młodzieży, a także mieszkańców Gminy, mające na celu rozwijanie poczucia wspólnoty oraz więzi międzypokoleniowej.

 Każdy sprzęt został oznaczony logiem Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Sprawiedliwości oraz tekstem „Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Czytaj więcej: Gmina Osiek Jasielski pozyskała środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Świadczenie przysługuje osobie, która: 

  • pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż 8 lat, (do okresu o którym mowa, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym),
  • osiągnęła odpowiedni wiek:

- w przypadku kobiet 60 lat,

- w przypadku mężczyzn 65 lat,

  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca 2023 r. 

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

  • zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;
  • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Jeżeli Urząd Gminy w Osieku Jasielskim nie będzie dysponował danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać od 1 lipca 2023 r.

 

Wniosek

Ustawa

Informacja o posiedzeniu RPPIR w Jaśle. Bioasekuracja odnośnie ASF

PLW w Jaśle informuje, że dn. 04.07.2023 r. o godz. 9.00 w Domu Nauczyciela, ul. Floriańska 8, w Jaśle odbędzie się posiedzenie Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Jaśle. Zostanie przedstawiona informacja dot. bioasekuracji odnośnie ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie.