Gmina Osiek Jasielski

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Urząd Gminy Osiek Jasielski informuje, że:

Urząd Gminy Osiek Jasielski (dalej: „Urząd”, „my”) podczas realizacji swoich zadań przetwarza Państwa dane osobowe.  Na każdym etapie przetwarzania, przykładamy szczególną staranność aby Państwa dane były bezpieczne, czyli nie zostały zniszczone lub sfałszowane oraz nie zostały ujawnione osobom nieuprawnionym.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?
Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność, np. zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie danych.

Administrator
Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Osiek Jasielski (38-223 Osiek Jasielski 112).

Inspektor Ochrony Danych
Gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, prosimy o przesłanie e-maila na adres powołanego inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjnego listu na adres:
Rafał Buglewicz
Inspektor Ochrony Danych
Urząd Gminy Osiek Jasielski
38-223 Osiek Jasielski 112

Cel i podstawa prawna przetwarzania
Urząd Gminy Osiek Jasielski przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mają różne podstawy prawne przetwarzania. W większości przypadków przetwarzamy dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit e RODO).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Podczas przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?
Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Wójt Gminy Osiek Jasielski jako administrator odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli macie Państwo pytania lub prośby dotyczące zakresu i sposobu realizacji swoich praw, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składanie wniosków
Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności. Najlepszą metodą jest złożenie odpowiedniego wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP  przy użyciu formularza „pismo ogólne” lub drogą pocztową. Wniosek można również złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski.

Dostęp do danych osobowych
Osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, to jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Na wniosek dostarczymy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Zmiana danych osobowych (sprostowanie)
Zmiany (aktualizacji, sprostowania) swoich danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie wniosku w sposób wskazany wyżej lub – w odpowiednich przypadkach – zmianę danych osobowych przechowywanych w aplikacji, w której dokonano rejestracji.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba fizyczna ma prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym w momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Ograniczenie przetwarzania danych przysługuje m.in. w przypadku. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości tych danych.

Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać m.in. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Wójta Gminy Osiek Jasielski albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane mogą być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Prawo do przenoszenia danych do innego administratora przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Skarga do organu nadzorczego
Osoby, które uznają, że przetwarzanie danych jest niezgodne z RODO, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Przepisy prawa regulujące przetwarzanie danych osobowych:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych czynności/spraw realizowanych w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski znajdziecie Państwo poniżej:

 

Referat Organizacyjno-Administracyjny i Kadr (OA)

Referat Finansowo-Budżetowy (FB)

Referat Gospodarki Przestrzennej , Rolnictwa i Ochrony Środowiska (GPRiOŚ)

Referat Spraw Obywatelskich (USC)

 

 

Czystsze Powietrze

tworzywa1

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

 

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

 

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

czyste powietrze

  

 

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że:

 

  •                 Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

  •   Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.

  •            Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

 

 

Pomocne linki:

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY OSIEK JASIELSKI

 

www.plasticeurope.pl

 

http://misja-emisja.pl/

 

http://www.niskaemisja.pl/

 

http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

 

 

 

 

 

 

Powstanie Gminy Osiek Jasielski


W latach 1954-1972 funkcjonowała Gromada Osiek Jasielski jako najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Osieku Jasielskim. Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej.

1 stycznia 1973 roku na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Nr XVIII/56/72 z dnia 4 grudnia 1972 roku powstała Gmina Osiek Jasielski.


Zarządzeniem Nr 1 Naczelnika Gminy Osiek Jasielski z dnia 1 stycznia 1973 roku ustalono regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim.
W skład urzędu wchodziły:
- biuro urzędu gminy
- gminna służba rolna,
- urząd stanu cywilnego.


Pierwsza Sesja Gminnej Rady Narodowej (GRN) odbyła się w dniu 3 stycznia 1973 roku,
na której podano do wiadomości Uchwałę WRN w Rzeszowie dotyczącą utworzenia Gminy, uchwalono regulamin Rady. Podjęto uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego GRN w Osieku Jasielskim, którym został P. Zygmunt Bialik oraz Z-y Przewodniczącego GRN w Osieku Jasielskim, którym został P. Władysław Buczakowski.


Podczas pierwszej Sesji GRN podjęto również uchwałę w sprawie ustalenia rodzaju i składu liczbowego komisji GRN w Osieku Jasielskim. Tym samym powołano następujące stałe komisje:


- Komisja planu, budżetu i finansów oraz spraw komunalnych i zaopatrzenia,
- Komisja rolnictwa,
- Komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych
- Komisja ładu i porządku publicznego.

Każda z Komisji liczyła 9 osób


Stanowisko Naczelnika Gminy Osiek Jasielski objął pan. Stanisław Kiełbasa, który, piastował tą funkcję do 1975 roku. Jego następcą został pan. Lesław Pankiewicz.

Rozporządzeniem Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 roku w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej zniesiono w 13 województwach, w tym w województwie Krośnieńskim zniesiono Gminę Osiek Jasielski i włączono ją do Gminy Dębowiec (Czekaj, Osiek Jasielski, Świerchowa, Załęże, Zawadka Osiecka) oraz Nowy Żmigród (Mrukowa, Pielgrzymka, Samoklęski, Łężyny) ( Dz. U. Nr 24, poz. 143 z 1976 roku).

Przerwa w działalności Gminy trwała do 1982 roku, kiedy to Rozporządzeniem Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 roku w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic niektórych gmin w województwie Krośnieńskim utworzono Gminę Osiek Jasielski z siedzibą gminnych organów władzy i administracji państwowej w Osieku Jasielskim. W skład Gminy Osiek Jasielski weszły następujące sołectwa: Czekaj, Osiek Jasielski, Świerchowa, Załęże, Zawadka Osiecka z Gminy Dębowiec oraz Mrukowa, Pielgrzymka, Samoklęski z Gminy Nowy Żmigród.

Sesja Inauguracyjna odbyła się 6 października 1982 roku w Sali Domu Kultury w Osieku Jasielskim. Przewodniczącym GRN w Osieku Jasielskim został P. Ludwik Szetlak, zaś jego zastępcami: P. Stanisław Cygan oraz P. Józef Kurcz.

Funkcję naczelnika Gminy Osiek Jasielski objął po raz kolejny P. Lesław Pankiewicz.

8 marca 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym a 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym oraz ustawę o pracownikach samorządowych, które weszły w życie 27 maja 1990 roku. Ustawa samorządowa dała podstawy społecznościom lokalnym do zarządzania częścią spraw publicznych, gminy otrzymały własne źródła dochodów i możliwość decydowania o wydatkach. 27 maja 1990 roku, odbyły się wybory samorządowe - pierwsze w pełni demokratyczne wybory w Polsce po 1945 roku. Skład Rady Gminy Osiek Jasielski w poszczególnych kadencjach przedstawiał się następująco:

KADENCJA 1990 – 1994

1. Świątek Władysław - Czekaj
2. Socha Antoni - Mrukowa
3. Bors Henryk - Mrukowa
4. Seryła Stanisław - Osiek J.
5. Paluch Józef - Osiek J.
6. Rak Stanisław - Osiek J.
7. Bajorek Wiesław - Samoklęski
8. Fornal Czesław - Samoklęski
9. Romanek Franciszek - Samoklęski
10. Brocławik Józef - Samoklęski
11. Kmiecik Ludwik - Świerchowa
12. Mróz Zbigniew - Świerchowa
13. Łaba Czesław - Załęże
14. Misiołek Mieczysław - Załęże
15. Brniak Zdzisław - Pielgrzymka
16. Brocławik Zdzisław - Pielgrzymka
17. Pykosz Stanisław - Pielgrzymka
18. Mastaj Eugeniusz – Zawadka Osiecka
19. Gumienny Stanisław – Zawadka Osiecka
20. Mroczka Marian - Zawadka Osiecka

Funkcje Wójta pełnił przez kilka miesięcy Józef Brocławik, nastepnie Zbigniew Mróz

KADENCJA 1994-1998
1. Świątek Władysław - Czekaj
2. Bors Alfred - Mrukowa
3. Socha Antoni - Mrukowa
4. Jasionowicz Józef - Osiek J.
5. Paluch Józef - Osiek J.
6. Grad Zdzisław - Osiek J.
7. Brączyk Sabina - Samoklęski
8. Baciak Karol - Samoklęski
9. Fornal Czesław - Samoklęski
10. Kmiecik Leszek - Świerchowa
11. Mróz Zbigniew - Świerchowa
12. Misiołek Mieczysław - Załęże
13. Witusik Stanisław - Załęże
14. Kicicliński Eugeniusz - Pielgrzymka
15. Brocławik Zdzisław - Pielgrzymka
16. Niemiec Jan - Pielgrzymka
17. Dziadosz Jan - Pielgrzymka
18. Gumienny Zdzisław - Zawadka Osiecka

Funkcje Wójta pełnił wówczas Zbigniew Mróz

KADENCJA 1998-2002
1. Mróz Zbigniew - Świerchowa
2. Gunia Barbara - Świerchowa
3. Fornal Czesław - Samoklęski
4. Baciak Ferdynand - Samoklęski
5. Wojdacz Marian - Samoklęski
6. Brocławik Zdzisław - Pielgrzymka
7. Kiciliński Eugeniusz - Pielgrzymka
8. Niemiec Jan - Pielgrzymka
9. Kmiecik Stanisław - Mrukowa
10. Władyka Stanisław - Mrukowa
11. Świątek Władysław - Czekaj
12. Mroczka Michał - Osiek J.
13. Hanas Bolesław - Osiek J.
14. Mroczka Marian - Zawadka Osiecka
15. Gumienny Zdzisław - Zawadka Osiecka
16. Dziadosz Jan - Zawadka Osiecka
17. Mastej Stanisław - Załęże
18. Witusik Stanisław – Załęże

Funkcje Wójta pełnił wówczas Zbigniew Mróz

KADENCJA 2002-2006
1. Fornal Czesław - Samoklęski
2. Wojdacz Marian - Samoklęski
3. Żarnowski Marian - Pielgrzymka
4. Brej Adam - Pielgrzymka
5. Twardzik Jan - Mrukowa
6. Bors Alfred - Mrukowa
7. Świątek Władysław – Czekaj
8. Jurusik Stanisław - Osiek J.
9. Mroczka Michał - Osiek J.
10. Gumienny Tadeusz – Zawadka Osiecka
11. Żurkiewicz Anna - Zawadka Osiecka
12. Bolek Stanisław - Załęże
13. Wygonik Kazimierz – Załęże
14. Gunia Barbara - Świerchowa
15. Faber Witold - Świerchowa

Wybory uzupełniające:
• Mroczka Marian zam. Samklęski (ślubowanie w dniu: 27 czerwca 2003 roku).
• Czupa Krzysztof zam. Mrukowa (ślubowanie w dniu: 30 października 2003 roku).

Funkcje Wójta pełnił wówczas Zbigniew Mróz

KADENCJA 2006-2010
1. Wojdacz Piotr – Samoklęski
2. Kudłaty Adam – Samoklęski
3. Łącki Tadeusz – Samoklęski
4. Brączyk Janusz – Pielgrzymka
5. Gumienny Zdzisław – Pielgrzymka
6. Pociask Leszek – Osiek Jasielski
7. Wygonik Kazimierz – Załęże
8. Zięba Danuta – Świerchowa
9. Socha Daniel – Mrukowa
10. Gumienna Weronika – Zawadka Osiecka
11. Mastej Stanisław – Załęże
12. Welc Paweł – Osiek Jasielski
13. Faber Witold – Świerchowa
14. Socha Jan – Mrukowa
15. Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka

Funkcje Wójta pełnił Mariusz Pykosz

KADENCJA 2010-1014
1. Józef Jurusik - Osiek Jasielski
2. Andrzej Ciurej – Osiek Jasielski
3. Tadeusz Łącki - Samoklęski
4. Krzysztof Kiciliński - Samoklęski
5. Piotr Wojdacz - Samoklęski
6. Daniel Socha - Mrukowa
7. Danuta Czajkowska - Mrukowa
8. Weronika Gumienna – Zawadka Osiecka
9. Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka
10. Janusz Brączyk - Pielgrzymka
11. Zdzisław Gumienny - Pielgrzymka
12. Marek Kiełbasa - Świerchowa
13. Konrad Michnal - Świerchowa
14. Kazimierz Wygonik – Załęże
15. Mastej Stanisław - Załęże

Wybory uzupełniające:
• Albin Wierdak zam. Osiek Jasielski (ślubowanie w dniu: 31 maja 2011 roku).
• Tomasz Źrebiec zam. Osiek Jasielski (ślubowanie w dniu: 27 czerwca 2012 roku).

Funkcje Wójta pełnił Mariusz Pykosz

KADENCJA 2014 - 2018

1. Albin Wierdak - Osiek Jasielski
2.Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski
3.Władysław Świątek - Czekaj
4.Krzysztof Kiciliński - Samoklęski
5.Piotr Wojdacz - Samoklęski
6.Daniel Socha - Mrukowa
7.Danuta Czajkowska - Mrukowa
8.Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka
9.Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka
10.Janusz Brączyk - Pielgrzymka
11.Daniel Żarnowski - Pielgrzymka
12.Marek Kiełbasa - Świerchowa
13.Mróz Zbigniew - Świerchowa
14.Kazimierz Wygonik – Załęże
15.Mastej Stanisław – Załęże

Obecny Wójt Mariusz Pykosz