Ogłoszenie o konsultacjach społecznych rocznego programu współpracy Gminy Osiek Jasielski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok