V Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Osieku Jasielskim

W minioną sobotę 9 października 2021 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku Jasielskim, odbył się V Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Osieku Jasielskim.

Oprócz delegatów i przedstawicieli do zarządu w zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: Stanisław Święch – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego, Piotr Śmietana – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, Andrzej Stachurski – Wójt Gminy Osiek Jasielski oraz Piotr Wojdacz Przewodniczący Rady Gminy w Osieku Jasielskim.

Zjazd otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Daniel Socha, który po powitaniu zgromadzonych gości i druhów przekazał prowadzenie obrad dh Dariuszowi Brej, wybranemu przez delegatów na Przewodniczącego Zjazdu.

Następnie wybrano Prezydium Zjazdu, w skład którego weszli: Andrzej Stachurski, Piotr Wojdacz, Daniel Socha oraz Józef Jurusik.

Po przedstawieniu i przegłosowaniu porządku i regulaminu obrad wybrano komisje zjazdowe i przystąpiono do podsumowania działalności OSP w mijającej kadencji.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego przedstawił dh Józef Jurusik – Komendant Gminny Związku OSP, natomiast podsumowania pracy Komisji Rewizyjnej dokonał jej Przewodniczący dh Dariusz Brej.

Po przedstawieniu sprawozdań jednogłośnie przegłosowany został wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

Następnie zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału, które po odbyciu swoich pierwszych posiedzeń ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Osieku Jasielskim na lata 2021-2026:

Prezes – Daniel Socha
Wiceprezes – Wojciech Kiełbasa
Komendant gminny – Józef Jurusik
Sekretarz – Władysław Świątek
Skarbnik – Krzysztof Kiciliński
Członek prezydium – Zdzisław Gumienny
Członek zarządu – Stanisław Mroczka 
Członek zarządu – Stanisław Zoła

 

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący – Dariusz Łaba
Wiceprzewodniczący – Paweł Jurusik 
Sekretarz – Andrzej Cyran

Na zjeździe dokonano również wyboru 5 delegatów na zjazd powiatowy, 2 przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego, oraz uchwalono program działania Oddziału Gminnego
na kolejne 5 lat.

Na zakończenie obrad głos zabrał Wójt Gminy Andrzej Stachurski, który w swoim przemówieniu podsumował minioną kadencję, podziękował ustępującemu Zarządowi za współpracę, strażakom za ich trud i poświęcenie oraz wszystkim, którzy przyczynili się
do pozyskiwania środków finansowych na doposażenie jednostek OSP.

Pogratulował również nowo wybranym władzom i życzył dalszej dobrej współpracy
z lokalnymi instytucjami, z Kołami Gospodyń Wiejskich, która umożliwi realizację wspólnych działań na rzecz mieszkańców naszej gminy oraz innych potrzebujących.

Podziękowania strażakom za ich społeczną działalność oraz życzenia i gratulacje dla nowo wybranego Zarządu złożyli również Stanisław Święch – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Piotr Śmietana – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Jaśle.